Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:351 (2007-2008)
Innlevert: 06.12.2007
Sendt: 07.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Når vil Regjeringens varslede panteordning for oljefyr tre i kraft?

Begrunnelse

Regjeringen varsler i Soria Moria-erklæringen at den vil innføre vrakpant på oljekjeler som byttes inn i kjeler basert på fornybar varme. Så langt, 2 1/2 år ut i perioden har ingen ting skjedd på dette området. I Dagsnytt 6. desember kunne vi høre at forventningene om innføring av vrakpant har gjort at utskifting av gamle oljefyrer med nye pelletsovner har stanset opp i påvente av at pantordningen skal innføres. Svært få huseiere har så langt byttet ut sin gamle oljefyr, men venter med å skifte ut til panteordningen kommer på plass slik at det blir økonomisk lønnsomt å bytte. Fortsatt har derfor mange huseiere gamle og miljøfiendtlige oljekjeler. Det haster derfor med å innføre den varslede panteordningen.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen har et bredt sett av virkemidler som bidrar til utfasing av oljefyring. I klimameldingen foreslås det en rekke nye tiltak på området.

Ved utforming av virkemidler for utfasing av oljekjeler må det tas i betraktning at direkte elektrisk oppvarming i mange tilfeller vil være det mest nærliggende alternativet. En slik utvikling vil gjøre Norge ytterligere avhengig av elektrisitet til oppvarming og øke sårbarheten i kraftforsyningen. Regjeringen er opptatt av å sikre at det ikke legges om fra olje til strøm ved utskifting av oljekjel i bestående bygg.

Utfasing av oljefyring er et viktig element i Regjeringens satsing på energiomlegging. Regjeringens sentrale verktøy i energiomleggingen er Enova. Enova administrerer i dag støtteordninger som legger til rette for en smidig overgang til fornybar varme og redusert oljefyring. Energifondet blir styrket fra 2008 og det er foreslått ytterligere styrkinger i årene framover. Dette vil i seg selv bidra til en raskere konvertering av oljefyring.

Enova planlegger lansering av et nytt infrastrukturprogram for fjernvarme og en ny støtteordning til lokale varmesentraler i starten av 2008. Enova har hatt forslaget på bred høring i høst. Forslaget innebærer en bredere innretning av varmeprogrammet enn tidligere. Dette gir økte muligheter for konvertering fra fyringsolje til fornybar varme i eksisterende bygg, og det gir muligheter til å gjøre miljøvennlige valg i nye bygg.

I statsbudsjettet for 2008 foreslår Regjeringen å øke grunnavgiften på fyringsolje fra 42,9 øre per liter til 84,5 øre per liter. Forslaget innebærer at fyringsolje ilegges energiavgift på linje med elektrisitet. Høye særavgifter på enkelte energibærere vil bidra til at energibærere uten særvagifter, som bioenergi, får et konkurransemessig fortrinn. Dette vil bidra til å bedre lønnsomheten i omlegging fra oljefyring til fjernvarme og lokale miljøvennlige varmeløsninger.

Samlet er det nå iverksatt, og planlagt iverksatt, en rekke effektive tiltak for å redusere bruken av fyringsolje. Vi har tiltak som er innrettet slik at man kan unngå at olje erstattes med verdifull elektrisitet. Samtidig vurderes ytterligere tiltak som er skissert i klimameldingen.