Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:352 (2007-2008)
Innlevert: 06.12.2007
Sendt: 07.12.2007
Besvart: 17.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I et svar til komiteen under behandling av dokument nr. 8:90 ( 2006-2007) har finansministeren svart at det er de utnyttede fellingstillatelser det skal beregnes formuesverdi av, og at innehaver av jaktrett som ikke har hatt inntekter eller hatt reduserte inntekter på grunn av ulv, vil få null eller tilsvarende reduksjon i formuesverdi for dette året. Ligningspraksis i dag er ikke slik.
Hva vil finansministeren gjøre for at ligningspraksis blir i overenstemmelse med veiledningen i hennes brev til komiteen av 8.juni 2007?

Begrunnelse

Behandlingen av dokument nr. 8:90 ( 2006-2007) i Stortinget vil etter innstillingen fra komiteen bety at opposisjonens forslag om å forstå beregningsreglene slik veiledningen fra finansministeren tilsier, vil bli nedstemt.
Det er heller ikke noe i merknadene fra regjeringspartiene som støtter opp under mindretallets forslag og finansministerens forståelse av regelverket.
Av hensyn til skattyterne er det påkrevet med en bedre avklaring av regelforståelsen enn det innstillingen fra finanskomiteen har bidratt til.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det ligger i spørsmålet en forutsetning om at mitt svar til komiteen 8. juni 2007 i forbindelse med dok 8:90 (2006-2007) ikke samsvarer med ligningspraksis. Innledningsvis vil jeg bare kort bemerke at bruk av begrepet "ligningspraksis" her kan være litt misvisende tatt i betraktning at systemet for formuesverdsettelse av jaktrettigheter nylig ble lagt om fra 2006 i forbindelse med revisjonen av formuesverdsettelsen av skog fra 2006. Jeg antar likevel at den praksis det vises til i spørsmålet refererer seg til en uttalelse i Lignings-ABC 2006 s 976, som kan forstås slik at formuesverdsettelsen ved utleie av jaktrettigheter skal baseres på antallet tildelte fellingstillatelser uten reduksjon for ikke utnyttede sådanne.

Jeg kan opplyse om at Lignings-ABC på dette punkt ikke gir utrykk for det som sentrale ligningsmyndighetene legger til grunn for verdsettelsen ved utleie av jaktrettigheter etter 2006. Lignings-ABC er således ikke à jour på dette punkt. Etter det jeg forstår vil dette imidlertid bli rettet opp i kommende utgaver.

Dersom skogeieren selv utnytter retten, beregnes formuen på grunnlag av antallet utnyttede fellingstillatelser på eiendommen. Siden det er de utnyttede fellingstillatelser det skal beregnes formuesverdi av, vil grunneier som har fått redusert utnyttelse av fellingstillatelsene, f. eks. som følge av ulv eller andre viltreduserende årsaker, få redusert formuesverdi.

Slik jeg skriver i mitt brev til finanskomiteen, vil verdsettelsen av jaktutleie fra 2006 ikke være basert på antallet fellingstillatelser, men på brutto utleieinntekt. Ved utleie av jakt vil formuesverdien knyttet til jaktrettigheter bli redusert dersom antallet fellingstillatelser - og dermed utleieprisen - reduseres som følge av ulv. Derimot reduseres ikke formuesverdien direkte fordi om leietaker ikke greier å fylle sin kvote. Det bemerkes imidlertid at utleiepris for elgjakt oftest har en fellingsvariabel komponent, evt på kilo og gevirbasis. Dermed vil redusert jaktutbytte for jegerne pga. ulv (eller andre forhold) gjerne slå ut i lavere formuesverdi for skogeier, også i utleietilfellene.

Som nevnt har Skattedirektoratet varslet at de vil ajourføre Lignings-ABC på dette punkt. Omtalen i Lignings-ABC vil da bli slik det er lagt til grunn i mitt brev.