Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:354 (2007-2008)
Innlevert: 06.12.2007
Sendt: 07.12.2007
Besvart: 14.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil ministeren imøtekomme søknaden til Kvinnherad kommune om at ferjen mellom Kvinnherad og Stord kan gå mellom Sunde og Jektevik inntil riksveien over Halsnøy er trafikksikret?

Begrunnelse

Halsnøysambandet St. prp.nr. 85 (2002-2003) åpner i 2008. For lokalsamfunnet i Kvinnherad er det kjærkomment og viktig. Imidlertid er tilførselsveien over Halsnøy av en slik standard at mange, trolig med god grunn, stiller store spørsmål til sikkerheten på og langs veien.
Jeg er kjent med at Kvinnherad kommune av den grunn har sendt brev til ministeren der de søker om at ferjen mellom Kvinnherad og Stord kan gå mellom Sunde og Jektevik inntil riksveien over Halsnøy er trafikksikret.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 84 (2002-2003) sluttet Stortinget seg til delvis bompengefinansiering av rv 544 Halsnøysambandet. I tråd med de lokale vedtakene er bompengeopplegget basert på at bomstasjonen plasseres ved den nye vegforbindelsen. Trafikkgrunnlaget for Halsnøysambandet forutsetter at ferjesambandet Skjersholmane - Ranavik - Sunde blir omgjort til et pendelsamband mellom Skjersholmane og Ranavik slik at trafikken mellom Kvinnherad og Stord benytter prosjektet.

I St.prp. nr. 84 er det lagt til grunn det på lengre sikt vil være behov for opprustning av vegsystemet på Halsnøy og at dette eventuelt vil bli gjennomført som et eget prosjekt med egen finansiering. Det arbeides nå lokalt med et opplegg for forskuttering av kostnadene ved trafikksikring og utbedring av strekningen mellom Sæbøvik og Halsnøy kloster. Saken vil trolig bli lagt fram for fylkespolitisk behandling tidlig i 2008.

Samferdselsdepartementet legger ikke opp til å foreslå for Stortinget å foreta endringer i det planlagte ferjeopplegget med at ferja mellom Kvinnherad og Stord etter åpninga av Halsnøysambandet skal gå fra Ranavik til Stord.