Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:359 (2007-2008)
Innlevert: 07.12.2007
Sendt: 10.12.2007
Besvart: 17.12.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Har statsråden som en målsetting for sitt arbeid for fornying i offentlig sektor, at det skal bli mulig for næringslivet å levere alle sine skjemaer til det offentlige elektronisk, og eventuelt når tror hun dette kan være gjennomført?

Begrunnelse

Brønnøysundregistrene har en målsetting om at Altinn skal bli næringslivets felles portal for elektroniske tjenester fra det offentlige.
Allikevel er det et ubesvart spørsmål om hvor mange av de statlige skjemaene som angår næringslivet, som er tilgjengelig for elektronisk levering.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: I Regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor har vi slått fast at elektronisk kommunikasjon skal være den primære kanalen for både næringslivets og innbyggernes dialog med offentlige virksomheter. Altinn er det viktigste verktøyet for å oppnå helhetlige og fullstendige tjenester til næringslivet. Tilsvarende er satsing på elektroniske tjenester, og tilgjengelighet til disse gjennom innbyggerportalen MinSide og næringslivsportalen Altinn, grunnleggende premisser for St.meld. nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle. (Se for eksempel avsnitt 7.3.1 om elektroniske selvbetjeningsløsninger). Denne meldingen fikk bred støtte ved behandlingen i Stortinget i april i år.

Regjeringen la i januar 2007 fram en handlingsplan for elektroniske tjenester til næringslivet. Her slås det fast at alle relevante tjenester rettet mot næringslivet skal gjøres tilgjengelige i Altinn-portalen i løpet av 2008. Videre blir det gjort nærmere rede for både status og planer for arbeidet med å utvikle og å tilgjengeliggjøre slike tjenester for næringslivet.

Oppgaveregisteret har registrert vel 730 ulike skjema som gjelder næringslivet. En oversikt over disse ligger i Altinn. I dag kan om lag 320 av disse sendes inn elektronisk, 96 gjennom Altinn.

Det er en prioritert oppgave å få tilgjengeliggjort flest mulig av de lovpålagte innrapporteringene fra næringslivet til det offentlige på Altinn-portalen, som elektronisk tjeneste. I arbeidet prioriteres de skjema som blir brukt mest. Dette er både skjema som blir sendt inn flest ganger i løpet av året, og de som berører et høyt antall avgivere. Det vil ha størst effekt å få gode elektroniske løsninger for disse skjemaene og løsninger som sparer bedriftene for arbeid. Noen av disse skjemaene står for en forholdsmessig stor andel av transaksjonsvolumet og dermed også belastningen på næringslivet.

Noen av de mest brukte skjemaene er ikke tilgjengelige i elektronisk utgave, dette gjelder særlig skjema som har mye personopplysninger. Her er det en del utfordringer knyttet til sikkerhet og personvern som vi må ha på plass først. Dette er fokus både i arbeidet med å videreutvikle Altinn-løsningen og i arbeidet med felles løsninger for sikker autentisering av personer.