Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:364 (2007-2008)
Innlevert: 07.12.2007
Sendt: 10.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det er forhåndsmeldt et kullkraftverk med CO2-rensing på Husnes. Renseanlegget vil fange 2,5 millioner tonn CO2 årlig. Ifølge seniorrådgiver Rolf Wiborg i OD vil det være viktig å få realisert prosjektet, da dette sammen med CO2 fra Mongstad (og Kårstø) kan brukes til økt oljeutvinning på Gullfaks.
Vil statsråden være positiv til en etablering av et slikt kullkraftverk med CO2-rensing og sikre at den oppsamlede Co2-gassen kan kobles til det planlagte co2-gassrøret fra Kårstø og Mongstad?

Begrunnelse

Økt oljeutvinning på Gullfaksfeltet kan oppnås gjennom bruk av 5 millioner tonn CO2 årlig. Gasskraftverket på Mongstad vil årlig kunne bidra med ca 2 millioner tonn CO2 og Kårstø rundt en million tonn. Midt imellom disse to anleggene vil det planlagte kullkraftverket på Husnes plasseres. Kullkraftverket vil årlig rense rundt 2,5 millioner tonn CO2. Denne CO2en vil utgjøre differansen mellom Gullfaks' behov og CO2 fra Kårstø og Mongstad. For å oppnå dette er kraftverket på Husnes avhengig av å få koble seg på et rør for transport av CO2 som vil gå fra Kårstø til Mongstad og videre til Gullfaks.
I Teknisk Ukeblad 05.12.07 sier seniorrådgiver i Oljedirektoratet Rolf Wiborg at det er viktig å få realisert Husnes-prosjektet. "Sammen med CO2 fra Mongstad vil CO2-mengdene være nok, ca fem millioner tonn i året, til å brukes til økt oljeutvinning fra Gullfaks-feltet".

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg har registrert at Sargas AS, Eramet Norway AS, Tinfos AS og Sør-Norge Aluminium AS har sendt inn en forhåndsmelding til NVE om planer om å bygge et kullkraftverk med CO2-håndtering på Husnes. Samtidig behandler NVE forhåndsmelding fra Haugaland Kraft AS om et kullkraftverk med CO2-håndtering, enten i Haugaland Næringspark, eller i Karmøy Industripark. Jeg er også kjent med at BKK nylig sendte konsesjonssøknad for et gasskraftverk på Mongstad.

Regjeringens ønsker å legge til rette for en effektiv, sikker og miljøvennlig energiforsyning regionalt og nasjonalt. Det er derfor positivt at mange aktører arbeider med nye løsninger for kraftproduksjon med CO2-håndtering. Jeg merker meg også med interesse de industrielle perspektiver og mulige regionale ringvirkninger av de skisserte prosjekter. Jeg vil imidlertid ikke nå forskuttere den formelle behandlingen av de forskjellige prosjektene. Etter gjennomførte konsekvensutredninger, må slike anlegg søke konsesjon etter energiloven og utslippstillatelse etter forurensingsloven på ordinær måte.

Staten har påtatt seg ansvaret for transport og lagring av CO2 fra Mongstad og Kårstø. Olje- og energidepartementet har bedt Gassnova, Gassco, Norges vassdrags- og energidirektorat og Oljedirektoratet vurdere mulige transport og lagringsløsninger for CO2 fra Kårstø og Mongstad i sammenheng. Neste rapporteringspunkt i dette arbeidet er 1. mars 2008. For å ivareta hensynet til mulige, nye CO2-kilder til transport- og lagringssystemet, har departementet bedt om at det utredes transport- og lagringsløsninger for ulike mengder CO2.

Statoil, som operatør på Gullfaksfeltet, gjennomførte i 2003-2004 en grundig vurdering av potensialet for økt oljeutvinning ved CO2 injeksjon. Jeg forholder meg til at prosjektet ble lagt til side av rettighetshaverne grunnet utilfredsstillende økonomi og risikoeksponering i forhold til tilgang til store og stabile CO2 volumer. Også andre prosjekter for økt oljeutvinning gjennom bruk av CO2 har vist seg som teknisk mulig, men ikke kommersielt gjennomførbare. Vår regjerings politiske vektlegging av å bidra til å utvikle teknologi for CO2-håndtering er ikke motivert av den kommersielle fordelen CO2 injeksjon på gitte vilkår har som trykkstøtte. Det er likevel en svært positiv tilleggsfaktor der den fordelen kan hentes ut. Jeg er positiv til at det arbeides videre med å vurdere bruk av CO2 til økt oljeutvinning i tilknytning til ulike prosjekter offshore.