Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:367 (2007-2008)
Innlevert: 10.12.2007
Sendt: 11.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Kan barne- og likestillingsministeren via et positivt engasjement i Cocoon-saken gi mulighet for avtale med BUFETAT, og dermed et faglig, unikt og medmenneskelig tilbud til barn som har vært utsatt for menneskehandel?

Begrunnelse

Cocoon Ressurssenter for barnevern og etnisitet ble fullt ut godkjent i november 2007, etter lengre tids planlegging og oppussing av lokaler, i Farsund kommune i Vest-Agder. Jeg har hatt gleden av å følge denne prosessen og har engasjert meg i en sak der mindreårig på mottak strevde med sitt liv, etter å ha vært offer for trafficking.
Med faglig tyngde og ideologisk medmenneskelighet hadde initiativtakerne sett at enslige, mindreårige asylsøkere som hadde vært utsatt for menneskehandel, ikke fikk tilstrekkelig hjelp i mottakssystemet, for de svære traumer de hadde blitt utsatt for. Ideen om et unikt tilbud for nettopp disse barna, var drivkraften bak Cocoon. Gleden var derfor stor da godkjenning var et faktum, og høyt kvalifisert personell (20 stk.) ble i høst tilsatt ved institusjonen. Men barnevernet i kommunene og fagteamene kan ikke benytte tilbudet, med begrunnelse i privat drift og at man ikke har avtale med BUFETAT, dette til tross for at det er et helt unikt spesialtilbud. Ressurssenteret står klart, men har foreløpig ikke fått gi hjelp til noen barn. Senteret står nå i fare for å bli lagt ned, før det er gitt mulighet for å være et viktig bidrag i Regjeringens og Stortingets satsing på ofre for menneskehandel.

Manuela Ramin-Osmundsen (A)

Svar

Manuela Ramin-Osmundsen: Da staten overtok ansvaret for det fylkeskommunale barnevernet i 2004 og Barne- ungdoms- og familieetaten ble opprettet, vedtok Stortinget at etaten skulle følge Lov om offentlige anskaffelser ved kjøp av institusjonsplasser fra private aktører. Dette innebærer at Bufetat region sør ikke har anledning til å inngå samarbeidsavtaler med institusjoner, eller plassere barn på institusjoner der det ikke er inngått kontrakt etter reglene om offentlige anskaffelser. Dette gjelder selv om institusjonen er godkjent.

Jeg har som statsråd ikke anledning til å gå inn i denne saken på en slik måte som representanten Larsen ber om. Bufetat er tillagt ansvaret for å inngå avtaler med private aktører. Jeg er kjent med at Bufetat, region sør gjennom hele søknadsprosessen både muntlig og skriftlig, har gjort Cocoon oppmerksom på reglene om offentlig anskaffelse og dets eventuelle konsekvenser for etablering av institusjonen. Det er også presisert overfor institusjonen at de kun kan få kontrakt om plassering av barn gjennom en offentlig utlyst konkurranse. Jeg er enig med representanten at barn som har vært utsatt for menneskehandel har behov for beskyttelse og omsorg. Barnevernet har i dag ansvaret for å gi et best mulig tilbud til barn som er utsatt for overgrep av denne karakter. Mindreårige ofre for menneskehandel er derfor plassert på ulike tiltak i regi av barnevernet avhengig av grad av behov for beskyttelse og oppfølging.