Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:371 (2007-2008)
Innlevert: 10.12.2007
Sendt: 11.12.2007
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 17.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I St.prp. nr. 75 (2004-2005) er det lagt til grunn en styringsramme for første byggetrinn av Bybanen i Bergen på kr 1 640 mill. 2005-kr og en kostnadsramme på 1800 mill. 2005-kr. Nye kostnadsprognoser tyder nå på at prosjektet blir vesentlig dyrere enn planlagt. I SDs vurdering legges til grunn at kostnadsoverskridelsene kan dekkes med økte bompengeinntekter eller kutt i andre prosjekter uten ny behandling i Stortinget.
Er dette i tråd med regelverk for økonomistyring i staten?

Begrunnelse

Jeg viser til St.prp. nr. 24 2007-2008 der det heter."Utbygginga av Bybanen i Bergen vert finansiert gjennom Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø, jf. St.prp. nr. 76 (2001-2002) og Innst. S. nr. 45 (2003-2004), og St.prp. nr. 75 (2004-2005) og Innst. S. nr. 94 (2005-2006).
I St.prp. nr. 75 (2004-2005) er det lagt til grunn ei styringsramme for første byggjesteg av Bybanen på kr 1 640 mill. 2005-kr og ei kostnadsramme på 1 800 mill. 2005-kr. Omrekna til 2007-kr utgjer dette 1 746 mill. kr (styringsramme) og 1 917 mill. kr (kostnadsramme). Nye kostnadsprognosar tyder no på at prosjektet vert vesentleg dyrare enn opphavleg planlagd.
Bakgrunn for kostnadsauken
Detaljprosjektering av Bybanen starta like etter at Stortinget i 2006 behandla St.prp. nr. 75 (2004-2005). Entreprisar tilsvarande om lag 70 pst. av kostnadsoverslaget vart lyst ut våren 2007. Dei fleste tilboda vart mottekne i september 2007. Kostnadsprognosar som er utarbeidde på grunnlag av dei tilboda som er komne inn, viser no ein venta prosjektkostnad på 2 200 mill. 2007-kr. Dette er 454 mill. kr over indeksjustert styringsramme og 283 mill. kr over indeksjustert kostnadsramme. Prosjektkostnaden vil dermed overskride kostnadsramma som låg til grunn for behandlinga av St.prp. nr. 75 (2004-2005). Bergen kommune som byggherre har gjort framlegg om ny styringsramme på 2 200 mill. 2007-kr og ny kostnadsramme på 2 400 mill. 2007-kr."
Videre fremgår det av proposisjonen: "Samferdselsdepartementets vurdering
Kostnadsoverskridingane på Bybanen ser ut til å kunne dekkjast inn med auka inntekter frå bompengeordninga. Viss dette likevel viser seg ikkje å la seg gjere, skal kostnadsoverskridingane handterast gjennom å kutte i prosjektporteføljen i Bergensprogrammet. Dette er i tråd med dei føringane som er gitte i St.prp. nr. 75 (2004-2005). Dei andre elementa i finansieringsplanen i St.prp. nr. 75 (2004-2005) vil ikkje endrast som følgje av auken i bompengeinntektene. Dei store kostnadsoverskridingane på bybaneprosjektet stiller strenge krav til god økonomistyring i Bergensprogrammet. Departementet legg til grunn at det ikkje skal setjast i gong nye prosjekt i Bergensprogrammet før utbygginga av Bybanen og Ringveg vest er kome så langt at ein har full oversikt over kostnadsutviklinga i prosjekta og inntektsutviklinga frå bompengeinnkrevjinga."
En rekke andre store statlige samferdselsprosjekter opplever nå sterk kostnadssprekk i anbudsfasen. Prosjektene sendes enten tilbake til Stortinget for ny behandling eller blir gjennomgått på ny gjennom ekstra ekstern kvalitetssikring. Bybanen i Bergen - et prosjekt til mer enn 2 mrd. kr. er så langt jeg kjenne til det eneste prosjekt som får særlig behandling. Bybaneprosjektet har særlige forhold knyttet til seg; et av to store hovedprosjekt i første del av Bergensprogrammet, Bergen kommune og ikke Statens vegvesen er tiltakshaver og 90% av finansieringen er basert på bompenger. Særbehandlingen er knyttet til at at det kun gis avmelding til Stortinget om kostnadssprekk og at kostnadssprekk enten salderes med ekstra bompengeinntekter eller mot andre prosjekter i Bergensprogrammet. På denne måten blir regelverket for økonomistyring i staten omgått; regelverket skal gjelde for enkeltprosjekter over 500 mill. kr. og uavhengig av av finansiering, hvem som har byggherreansvar og ikke minst uavhengig av om et prosjekt som sprekker inngår i et større investeringsprogram. Regelverket for økonomistyring skal nettopp være et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig bruk av penger. Vil finansministeren sørge for at regelverk for økonomistyring i staten blir brukt også når det gjelder Bybanen i Bergen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bybanen inngår som kjent som et av flere prosjekter i bompengepakken Bergensprogrammet. Når det fattes vedtak om slike bompengepakker, vil det vanligvis ikke foreligge detaljoverslag for alle delprosjektene. Dette gjenspeiles i usikkerheten i kostnadsoverslagene. Det er også en risiko for at noen av de foreslåtte delprosjektene ikke kan gjennomføres, enten fordi de ikke blir godkjent i den videre planleggingen, pga. kostnadsøkninger på andre prosjekter, eller fordi bompengeinntektene blir lavere enn forutsatt.

Det er derfor viktig at det skisseres for Stortinget hvordan eventuelle kostnadsøkninger eller inntektsbortfall skal håndteres i denne type saker. I tillegg må Stortinget holdes løpende orientert om alle større endringer i kostnader for delprosjekter i pakken, slik det ble gjort i St.prp. nr. 24 (2007-2008) når det gjelder Bybanen.

Dette er vanlig prosedyre i saker som omhandler bompengepakker, og er etter min oppfatning i tråd med regelverket for økonomistyring i staten.