Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:372 (2007-2008)
Innlevert: 10.12.2007
Sendt: 11.12.2007
Besvart: 17.12.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil ordningen med praksiskandidater bli gjort gjeldende for utdanningen som helsefagarbeider, og når forventes det at departementet/direktoratet vil fastsette krav og retningslinjer for eksamen i dette faget?

Begrunnelse

I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet ble utdanningene for hjelpepleier og omsorgsarbeider erstattet med en ny utdanning -"helsefagarbeider".
For de utdanningene som nå går ut, hjelpepleier og omsorgsarbeider, gjaldt ordningen med at voksne arbeidstakere kunne gå opp til eksamen som praksiskandidater, jf. Opplæringsloven § 3-5. Det vil si at arbeidstakere med fem års godkjent praksis har fått anledning til å ta en teoretisk og praktisk fagprøve og deretter bli godkjent som fagarbeidere.
Undertegnede er i denne forbindelse kjent med at det hersker usikkerhet om hvorvidt dagens ordning med praksiskandidater vil bli videreført ifb. med utdanningen som helsearbeider.
Det er nå satt i gang en rekke undervisningsopplegg knyttet til utdanningen som helsefagarbeider, og over hele landet er det ufaglærte arbeidstakere som stiller spørsmål om hvorvidt ordningen med praksiskandidater vil bli opprettholdt. En slik mulighet for å kunne ta eksamen er i de fleste tilfeller en forutsetning for at voksne mennesker som er i fullt arbeid kan skaffe seg status som fagarbeider. Undertegnede viser i denne sammenhengen også til målet om at en større andel arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren skal ha en fagutdanning.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Ved innføringen av Kunnskapsløftet ble, som representanten Dørum viser til, den videregående opplæringen innen helse- og omsorgsfagene lagt om. Dagens utdanninger for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere avløses nå av en ny felles helsefagarbeiderutdanning. Hjelpepleierutdanningen har vært en 3-årig skoleutdanning og omsorgsarbeiderutdanningen en fagopplæring bestående av 2 år i skole og 2 år i lærebedrift/-institusjon. Den nye helsefagarbeiderutdanningen er en fagopplæring der den ordinære opplæringsmodellen er 2 år i skole og deretter 2 år i bedrift/institusjon.

Det er riktig at i omsorgsarbeiderutdanningen har det vært mulig å gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Siden hjelpepleierutdanningen har vært en skoleutdanning som avsluttes med eksamen/vitnemål og ikke med fagprøve/fagbrev, har det ikke eksistert noen praksiskandidatordning for denne utdanningen. Som et alternativ til ordinær skoleopplæring, har det derimot på visse betingelser vært mulig å fremstille seg som privatist til hjelpepleiereksamen.

Praksiskandidatordningen innen fagopplæringen er lovfestet (opplæringsloven § 3-5). Når den nye helsefagarbeiderutdanningen nå avløser de gamle utdanningene, vil ordningen med praksiskandidater naturlig nok også gjelde for denne fagutdanningen.

Nye forskriftsbestemmelser knyttet til fagopplæringen, herunder vilkårene for fag- og svenneprøver for praksiskandidater, var høsten 2007 på alminnelig høring. Kunnskapsdepartementet er nå sammen med Utdanningsdirektoratet og partene i arbeidslivet i sluttfasen i arbeidet med de endelige forskriftsbestemmelsene. I dette arbeidet har det vært enighet om å erstatte de tidligere retningslinjene for de enkelte fag- og svenneprøver med generelle bestemmelser i forskriften og om nødvendig også med spesielle bestemmelser for det enkelte fag i vedkommende fags læreplan.

Departementet tar sikte på at de nye forskriftsbestemmelsene skal være klare så snart som mulig på nyåret.