Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:376 (2007-2008)
Innlevert: 11.12.2007
Sendt: 12.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hvordan vil Norge sørge for å innfri generasjonsmålet (vesentlig reduksjon av prioriterte miljøgifter innen 2010 og stans av utslipp innen 2020), internasjonale forpliktelser og målene i Stortingsmelding nr 14 (2006-2007) om at det ikke skal forekomme utslipp av prioriterte miljøgifter fra produksjonsprosesser etter 2008, dersom det ikke foreligger tungtveiende grunner?

Begrunnelse

Bedriften Nor FraKalk i Verdal har nylig fått utslippstillatelse som innebærer "et nytt definert punktslipp" av miljøgifter, bl.a. en økning av Norges totale utslipp av kvikksølv med 0,9%.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spredning av miljøgifter er en av de største miljøutfordringene vi står overfor. Opphopning av miljøgifter i naturen og i næringskjedene er uforenlig med en bærekraftig utvikling. Derfor har Norge siden siste halvdel av 90-tallet hatt et mål om å stanse utslipp av miljøgifter innen 2020 - det såkalte generasjonsmålet. Vi har også en målsetting om å redusere utslippene av prioriterte miljøgifter innen 2010, som er et skritt på veien mot 2020-målet.

I St. meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere fremtid ga regjeringen tydeligere innhold til generasjonsmålet ved å konkretisere hvilke miljøgifter som omfattes av målet. Samtidig ble det også identifisert fem nye miljøgifter som faller inn under målet. Regjeringen vil kontinuerlig vurdere om nye miljøgifter omfattes av de kriteriene som nå ligger til grunn for generasjonsmålet.

Utslippene av prioriterte miljøgifter følges opp systematisk, og muligheter og behov for nasjonale utslippsreduksjoner vurderes fortløpende. Det inkluderer utslipp både fra industrielle prosesser og produkter, inklusive når disse blir avfall.

For miljøgifter kommer store deler av utslippene fra kilder andre steder i verden, og de transporteres til Norge med luft- og havstrømmer. For miljøgiften kvikksølv kommer rundt to tredjedeler av utslippene til norsk natur fra kilder i utlandet. For andre miljøgifter kan andelen være enda høyere. Derfor kan ikke våre mål nås uten internasjonale avtaler og forpliktelser som sikrer stans i utslippene andre steder i verden.

Regjeringen legger derfor svært stor vekt på det internasjonale arbeidet for å stanse utslipp av miljøgifter. For kvikksølv arbeider Norge svært aktivt for å styrke de internasjonale forpliktelsene gjennom at det etableres en egen global konvensjon eller protokoll.

Utslipp fra industrien i Norge har blitt kraftig redusert de siste tiårene. Likevel står produksjonsprosser fortsatt for betydelige utslipp av enkelte miljøgifter. For å nå generasjonsmålet må derfor også næringslivet redusere og stanse gjenværende utslipp.

I St. meld. nr. 14 skjerpet regjeringen politikken ved å legge til grunn at utslipp av prioriterte miljøgifter fra produksjonsprosesser ikke skal forekomme etter 2008 dersom det ikke foreligger tungtveiende grunner. Hva som er teknisk og økonomisk mulig vil inngå i vurderingen av om en bedrift har tungtveiende grunner til å få tillatelse til utslipp av prioriterte miljøgifter. Når stoffene forekommer som sporstoffer i svært lave konsentrasjoner, eller dannes utilsiktet i produksjonsprosessene, er det erfaringsmessig teknisk vanskeligere eller mer kostnadskrevende, å stanse utslippene helt. Det er likevel regjeringens politikk å stanse utslippene så langt som mulig også i disse tilfellene.