Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:377 (2007-2008)
Innlevert: 11.12.2007
Sendt: 12.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): En kreftsyk kvinne i Stavanger har fått sår og blemmer i munnhulen på grunn av cellegiftkuren, men får ikke refundert pengene til den lindrende behandlingen.
Mener statsråden at NAV praktiserer regelverket i tråd med regelverkets intensjon, og vil hun eventuelt endre regelverket dersom dagens praksis viser seg å være i strid med regelverkets intensjon?

Begrunnelse

I Stavanger Aftenblad den 11. desember d. å. kan vi lese om en kreftsyk kvinne som, pga. tilbakevendt kreft, må gå på cellegift for tredje gang. Ifølge oppslaget får hun sår og blemmer i munnhulen på grunn av cellegiften, som igjen fører til at hun blant annet får problemer med å spise og snakke. Under sykehusoppholdet fikk hun et skyllevann (Düsseldorf mikstur) som lindret smertene svært effektivt. Miksturen må nå kjøpes på apotek hver tredje uke til en kostnad av 908 kr pr. gang, og hun får ikke refundert kostnaden. NAVs begrunnelse for avslaget er at to av virkestoffene ikke er reseptholdige og at behandlingen kun lindrer lokalt (munnhulen), mens refusjon forutsetter at behandlingen skal lindre hele systemet. I og med at problemene hennes skyldes cellegiftkuren er det vanskelig å forstå at regelverket skal praktiseres på denne måten, og det er oppsiktsvekkende at en pasient må bære en så stor økonomisk kostnad for å motta lindrende behandling som er nødvendig på grunn av en cellegiftkur, og særlig fordi den lindrende behandlingen også er viktig av ernæringsmessige grunner.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Etter dagens regelverk kan pasienter med immunsvikt få dekket utgifter til behandling av infeksjoner og sår mv. som er oppstått på grunn av immunsvikten. Dette inkluderer også kreftpasienter som har fått immunsvikt etter strålebehandling eller cellegiftkurer. De fleste aktuelle legemidler for disse pasientene har forhåndsgodkjent refusjon, det vil si at legen kan forskrive legemidlet på blå resept uten søknad til NAV.

Fra 1. januar 2008 skjer det dessuten en endring i blåreseptforskriften, slik at pasienter i livets sluttfase vil få dekket utgifter til lindrende behandling over blåreseptordningen. Dette inkluderer også lokaltvirkende legemidler.

Düsseldorfmikstur er et apotekfremstilt legemiddel og regnes som et uregistrert

legemiddel. Slike legemidler er ikke underlagt samme regulering som legemidler med markedsføringstillatelse (MT), bl.a. er det ikke fastsatt maksimalpris. Det stilles som hovedregel krav om at et legemiddel må ha MT i Norge for å få forhåndsgodkjent refusjon. Dette innebærer at apotekfremstilte legemidler kun refunderes etter individuell søknad.

Det kan søkes om individuell refusjon, dersom det er behov for behandling med et legemiddel som ikke har forhåndsgodkjent refusjon. For at søknaden skal innvilges, stilles det normalt krav om at forhåndsgodkjente preparater skal være forsøkt først, og at dette har utilstrekkelig effekt eller uakseptable bivirkninger. Hvis det søkes om et uregistrert preparat, må det begrunnes i søknaden hvorfor markedsførte preparater ikke kan benyttes.

Düsseldorfmikstur inneholder blant annet legemidlet Mycostatin (nystatin), som virker mot soppinfeksjoner for eksempel i munnen. Det vil derfor være naturlig at nystatin, som er forhåndsgodkjent ved immunsvikt, skal forsøkes først. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig effekt eller har uakseptable bivirkninger, er det åpning for refusjon av uregistrerte eller apotekfremstilte legemidler, inkludert Düsseldorfmikstur. Det samme vil gjelde for pasienter i livets sluttfase fra 1. januar 2008.

Jeg har bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å innhente nærmere opplysninger fra NAV Helsetjenesteforvaltning på Sola i denne konkrete saken. Ut i fra de opplysninger som foreligger og ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet finnes det ingen holdepunkter for at avslaget er fattet i strid med regelverket. Enkelte av de opplysninger som fremkommer i Stavanger Aftenblad er i følge Arbeids- og velferdsdirektoratet imidlertid feilaktige.

Jeg vil imidlertid også, i samarbeid med NAV, se om det er uklarheter eller mangler i regelverket som fører til at noen pasientgrupper ikke får refusjon for viktig behandling.