Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:378 (2007-2008)
Innlevert: 11.12.2007
Sendt: 12.12.2007
Besvart: 18.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden vurdere om anonymiserte data om faktorer relatert til ulykkeshendelser kan gjøres tilgjengelige?

Begrunnelse

Det vises til at etter ulykker blir hendelsene undersøkt med sikte på klarlegging av årsaksforhold, forhold ved kjøretøy, vei, adferd mv. Det antas at man får oversikt over friksjon på stedet, dekkbruk (sommer/vinter/pigg/piggfritt/kjetting) osv. I tillegg til veietatens faglig oppfølging kan det være interessant for allmennheten å kunne få kjennskap til i hvilken grad en del slike faktorer har vært til stede ved hendelsene, men så langt vites finnes slike data ikke åpent tilgjengelig. (gjerne anonymisert til statistikk).

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: En helhetlig og aktiv trafikksikkerhetspolitikk i tråd med nullvisjonen krever en felles, forskningsbasert forståelse av ulykkes- og skademekanismer i alvorlige ulykker for å fjerne de farlige forholdene før ulykkene inntreffer og redusere konsekvensene når ulykken skjer.

Fra og med 2005 har Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper gjennomgått alle dødsulykker i trafikken. Disse rapportene inneholder en analyse av årsakssammenhenger og de gir forslag til tiltak. Formålet med analysene er å avdekke kompleksiteten i forhold som medvirker til alvorlige ulykker, si noe om risikofaktorer samt peke på både direkte og bakenforliggende årsaker til ulykkene og deres alvorlighetsgrad.

På basis av ulykkesrapportene publiseres regionale og nasjonale årsrapporter. Disse rapportene er tilgjengelige for offentligheten.

Jeg kan opplyse om at analysegruppenes foreløpige meldinger for 2007 er utlånt til VG, etter at de er anonymisert. Dette for å gi allmennheten bedre kjennskap til hvilke faktorer som er tilstede ved denne typen hendelser. Disse foreløpige meldingene utarbeides umiddelbart etter ulykken og innholder derfor ikke alle detaljopplysningene som kommer senere i analysegruppenes detaljerte rapporter. Det tas nå sikte på å etablere en ordning hvor også disse anonymiserte foreløpige ulykkesrapportene i framtiden gjøres allment tilgjengelig.

I denne sammenheng vil jeg også nevne rapportene fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT). Disse rapportene er offentlige og gir en rekke detaljopplysninger fra et lite antall utvalgte ulykker. Statens vegvesens ulykkesanalyser og rapportene fra SHT bidrar til å gi et utfyllende bilde av hvorfor ulykker skjer og hvilke tiltak som kan settes inn for å forhindre framtidige ulykker.