Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:379 (2007-2008)
Innlevert: 11.12.2007
Sendt: 12.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen er sent ute med å utarbeide forskrifter til klimakvoteloven. Alt tyder på at forskriftene ikke vil være ferdige til klimakvoteloven trer i kraft 01.01.08.
Kan statsråden bekrefte om forskriftene vil bli ferdig utarbeidet og implementert innen 01.01.08, og hvis så ikke skjer, si hvilket kvotegrunnlag bedrifter skal forholde seg til fra 1/1-08 og til forskriften trer i kraft?

Begrunnelse

Gasskraftverket på Kårstø har i dag vederlagsfrie CO2-kvoter tilsvarende 95% av behovet. Da forskriftene til klimakvoteloven ikke er ferdig, så vet ikke Naturkraft hvor stort antall vederlagsfrie kvoter de tildeles under den nye loven. Dette skaper usikkerhet fra 01.01.08, siden CO2-kvoter kan utgjøre en betydelig kostnad for de aktørene som får tildelt få vederlagsfrie kvoter i forhold til sine utslipp.
Det ønskes derfor en avklaring på om for eksempel gasskraftverket på Kårstø kan belage seg på å drive videre med 95% vederlagsfrie CO2-kvoter inntil forskriften er ferdig, eller om det nye kvotetildelingsregimet vil tre i kraft fra 01.01.08 uavhengig av om forskriften er ferdig til da.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen er i ferd med å ferdigstille et forslag til forskrift om etablering av en kvotereserve for vederlagsfri tildeling av kvoter til høyeffektive kraftvarmeverk og gasskraftverk som skal basere seg på rensing. Forskriften skal sendes på høring, og vil derfor ikke være endelig fastsatt innen 1.1.2008.

Spørsmålet om tildeling av vederlagsfrie kvoter til Kårstø er ikke endelig avklart straks forskriftene er vedtatt. Tildeling av kvoter fra kvotereserven forutsetter at det fremmes en søknad for Statens forurensningstilsyn som fatter vedtak om tildeling fra kvotereserven.

Det må også tas forbehold om at EFTAs Overvåkningsorgan finner at det norske kvotesystemet, herunder kvotereserven, er i overensstemmelse med EUs kvotedirektiv.