Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:381 (2007-2008)
Innlevert: 12.12.2007
Sendt: 13.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har gjennom Statnett investert i to mobile gasskraftverk i Midt-Norge, som et tiltak mot kraftkrise. Anlegget på Tjeldbergodden står i disse dager ferdig. Statnett har enna ikke fått konsesjon eller utslippstillatelse. Når anlegget er ferdigstilt, må det testes for å sikre at det er designet og bygget riktig. Denne testen er planlagt utført i januar, men kan kun gjennomføres dersom det utstedes konsesjon og utslippstillatelse.
Vil Statnett få nødvendige tillatelser slik at fremdriften ikke forsinkes?

Begrunnelse

Reservekraftverket på Tjeldbergodden er bygd inne på Statoils område og benytter gass fra Heidrun-feltet. Kraftverket kan gi en effekt på opptil 150 megawatt (MW). Ved full drift vil det slippe ut 367 000 tonn CO2 i året, tilsvarende utslippet fra 150 000 personbiler.
Anlegget skal brukes hvis det oppstår en svært anstrengt kraftsituasjon i Midt-Norge, og det skal være operativt fra 1. januar.
Statsråden har tidligere sagt at hun vil jobbe knallhardt for å hindre at det noen gang tas i bruk. Anlegget bør uansett testes ut slik at man vet det fungerer i tilfelle en situasjonen med kraftkrise oppstår.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Statnett søkte 15. februar 2007 SFT om utslippstillatelse og NVE om anleggskonsesjon etter energiloven for et mobilt reservekraftverk på Tjeldbergodden.

Etter Miljøverndepartementets instruks om behandling av søknader om utslippstillatelse til nye gasskraftverk av 26. mai 2005 skal Miljøverndepartementet avgjøre søknaden om utlippene av CO2 etter anbefaling fra SFT.

SFT avga sin innstilling med anbefaling til MD 15. juni 2007.

Når det gjelder Statnetts søknad om anleggskonsesjon etter energiloven, fattet NVE vedtak 15. juni 2007. NVEs vedtak ble påklaget av Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Rissa. NVE oversendte Olje- og energidepartementet saken 29. august 2007.

Søknaden som angår utslipp av CO2 og anken på NVEs vedtak er fortsatt til behandling i henholdsvis Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet. Endelige vedtak kan imidlertid snarlig ventes. SFT kan gi tillatelse til øvrige utslipp. SFTs vedtak vil fattes kort tid i etterkant av at Miljøverndepartementet har avgjort spørsmålet om utslipp av CO2.

Regjeringen har stort fokus på kraftsituasjonen i Midt-Norge, og det er gjort et betydelig arbeid med å få på plass tiltak for å bedre kraftsituasjonen i regionen. Regjeringens plan for å styrke kraftsituasjonen i regionen er basert på tiltak for økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Statnetts reservekraft på Tjeldbergodden er eksempel på tiltak for å sikre forsyningsikkerheten i Midt-Norge, og som kan benyttes dersom en svært anstrengt kraftsituasjon skulle oppstå. Parallelt med myndighetsbehandlingen av Statnetts søknader, har Statnett fått bygget og etablert reservekraftverket med sikte på at dette skal være på plass i begynnelsen av 2008. Av den grunn vil Regjeringen derfor prioritere å få avklart disse sakene om kort tid.