Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:382 (2007-2008)
Innlevert: 12.12.2007
Sendt: 13.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Hvilke institusjoner er definert som henholdsvis "private tjenestetilbydere" og "private ideelle tjenestetilbydere" innenfor helsetjenesten, og hvilke kriterier ligger til grunn for definisjonen?

Begrunnelse

I Regjeringens muntlige og skriftlige fremstillinger er det et markert skille mellom henholdsvis "private tjenestetilbydere" og "private ideelle tjenestetilbydere", uten at det alltid fremkommer like klart hvordan denne avgrensningen er gjort, og hvilke institusjoner som er hva. For ryddighetens skyld vil det derfor være av interesse få en oversikt over hvilke institusjoner som defineres på de ulike måtene, og hvilke kriterier som ligger til grunn for definisjonen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Offentlig sektor har tradisjonelt hatt et tett samarbeid med organisasjoner hvor ideelle formål og frivillig arbeid er karakteristisk for virksomheten. Formuleringen i Soria Moria-erklæringen om at sykehus eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom avtaler med det offentlige, tar sikte på å videreføre denne gode tradisjonen. I St. meld. nr. 25 (2005-2006) om framtidas utfordringer i den kommunale omsorgstjenesten har vi også understreket den betydning de frivillige organisasjonene kan ha som kritisk korrektiv, ved å ta fatt i områder der velferdssamfunnet svikter, gå nye veier og drive nybrottsarbeid

Innen den private helsetjenesten finnes det både kommersielle og ideelle virksomheter. Flere av de private ideelle er å anse som en integrert del av det offentlige tjenestetilbudet. Disse er f.eks. sykehjem med kommunal driftsavtale og sykehus som tidligere inngikk i regionale helseplaner og som fikk driftsutgiftene helt eller delvis dekket gjennom avtaler med fylkeskommunene. De regionale helseforetakene trådte ved sykehusreformen inn i fylkeskommunens avtaler med disse private sykehusene.

Hvilke institusjoner som er "private tjenestetilbydere" og hvilke institusjoner som er "private, ideelle tjenestetilbydere" må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige trekk ved de private ideelle tjenestetilbyderne er at virksomheten eies og/eller drives av ideelle organisasjoner, og at de ikke har bedriftsøkonomisk verdimaksimering som formål. Et eventuelt overskudd går til realisering av de ideelle formålene og ikke som utbytte til eiere.

De private, ideelle virksomhetene kan være organisert på ulike måter, f.eks. som aksjeselskap eller stiftelser. I Veileder til reglene om offentlige anskaffelser fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet framkommer det i kapittel 7.3.2 om kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideell organisasjon bl.a.: "Et annet karaktertrekk ved ideelle organisasjoner, er at de ofte er organisert som stiftelser. Departementet vil likevel ikke utelukke at andre organisasjonsformer, som for eksempel aksjeselskap, også kan karakteriseres som ideelle organisasjoner. I denne sammenheng vil også vedtekter for organisasjonen bidra til å identifisere hvilket formål organisasjonen er stiftet for"… "Det typiske for omfattede virksomheter er likevel at hele organisasjonen, uten økonomiske motiv, arbeider for å avhjelpe sosiale behov i samfunnet eller bestemte utsatte grupper og at dette er det sentrale i organisasjonens formålbestemmelse".

Helse- og omsorgsdepartementet har ingen samlet oversikt over alle private tjenestetilbydere innenfor helsetjenesten.