Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:383 (2007-2008)
Innlevert: 12.12.2007
Sendt: 13.12.2007
Besvart: 18.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det vises til den senere tids medieoppslag knyttet til den usikkerhet som er skapt vedrørende realiseringen av nytt sykehus i Molde og barneavdeling ved Ålesund sykehus. Det vises videre til lovnader gitt i valgkampen, knyttet til disse prosjektene, av blant andre statsminister Jens Stoltenberg.
Kan statsråden redegjøre for situasjonen knyttet til realisering av disse prosjektene, og når kan man forvente at prosjektene kan settes i gang?

Begrunnelse

I den senere tid har det vært en rekke medieoppslag som har skapt usikkerhet knyttet til realisering av nytt sykehus i Molde og barneavdeling ved Ålesund sykehus. Dette på tross av sterke lovnader i valgkampen fra Jens Stoltenberg, daværende stortingsrepresentant Gjelseth og daværende fylkesordfører Asen. Disse lovnadene skapte svært store forventninger, og det er derfor svært oppsiksvekkende dersom medieoppslagene den senere tid er korrekte. Undertegnede stiller seg undrende til de prioriteringer som i tilfellet, er gjort knyttet til behandling av søknaden om investeringslån til RHF Midt-Norge.
Det bes derfor i dette spørsmålet om en redegjøresle fra statsrådens knyttet til når man kan forvente at disse prosjektene kan realiseres.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som kjent tilsier foretakmodellen at de regionale helseforetakene - i dette tilfelle Helse Midt-Norge - har det helhetlige ansvaret for drift og investeringer i sin helseregion. Som en del av dette helhetlige ansvaret har helseforetakene beslutningskompetanse til å planlegge - samt igangsette enkeltprosjekter. Styringssystemet innebærer at det kun er investeringsprosjekter over 1 mrd. kroner som skal forelegges mitt departement før igangsetting. Det forutsettes at investeringer planlegges slik at helseregionene kan håndtere de framtidige kostnadene knyttet til disse.

I budsjettopplegget for 2008 fulgte denne regjeringen opp de valgkampløfter som var gitt knyttet til investeringer. Det ble her foreslått et historisk løft når det gjaldt midler til gjenanskaffelse av bygg og utstyr på hele 1,67 mrd. kroner. Helse Midt-Norges andel av denne økningen er på 229 mill. kroner. Med dette har regjeringen gitt Helse Midt-Norge handlingsrom for investeringer som det tidligere ikke hadde vært midler til - slik som bl.a. nytt sykehus i Molde og barneavdeling i Ålesund. Helse Midt-Norge har også fått tildelt hele 730 mill. kroner eller 42 pst. av den samlede lånerammen som Stortinget har bevilget til de regionale helseforetakene i 2008.

Samtidig er det slik at også de prioriterte prosjektene må planlegges kostnads- og framdriftsmessig slik at kostnader håndteres innenfor de nye økte rammebetingelsene. Helse Midt-Norge er i ferd med å sluttføre et av de aller største byggeprosjekter i fastlands-Norge, nemlig St. Olavs Hospital med en kostnadsramme på om lag 12 mrd. kroner. Det er avgjørende at Helse Midt-Norge klarer å gjennomføre dette prosjektet på en god måte både hva gjelder investeringskostnadene, men ikke minst den framtidige driftsøkonomien når fase 2 tas i bruk fra 2010.

Jeg har forsikret meg om at planarbeidet både ved barneavdelingen ved Ålesund og Molde nye sykehus vil holde fram i 2008, men den endelige realiseringen av disse prosjektene må innpasses i et samlet, bærekraftig opplegg innenfor Helse Midt-Norges samlede økonomi. Jeg har full tillit til de vurderinger og prioriteringer som gjøres i Helse Midt-Norge på dette området.