Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:384 (2007-2008)
Innlevert: 13.12.2007
Sendt: 13.12.2007
Besvart: 20.12.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Elkem Solar har utbyggingsplanar i Svelgen. Dette vil bety eit stort løft for Svelgen og Bremangerområdet, ein kommune som er råka av sterk nedgang i folketalet. Etableringa er avhengig av god infrastruktur, som ikkje er til stades i dag. Industrisamfunn som Årdal og Høyanger har tidlegare fått fleire titals millionar frå Regjeringa til etableringar.
Kan statsråden kontakte Elkem Solar for å avklare viljen til etablering i Svelgen dersom Regjeringa syter for nødvendig utbygging av infrastrukturen i dette området?

Begrunnelse

Bremanger kommune i Sogn og Fjordane har i ei tid arbeid hardt for å få Elkem Solar til å etablere ein solcellefabrikk i Svelgen. Dette vil kunne skape rundt 200 nye arbeidsplassar i eit samfunn som i over tid har mista fleire hundre arbeidsplassar.
For at Elkem Solar skal etablere seg i Svelgen, har verksemda stilt krav om nødvendig opprusting av infrastrukturen i Bremangerområdet, ikkje minst på opprusting av vegnettet.
Infrastrukturbygging i dette området er viktig av to grunnar, råvarer/ferdigvarer inn og ut av området og at ein får utvida bu- og arbeidsområde.
Opprusting av vegnettet i Bremangerområdet har ikkje den nødvendige framdrift i følgje Nasjonal Transportplan. Skal ein vente på ordinære vegløyvingar er det nokså sikkert at den aktuelle etableringa vert føreteke andre stadar i landet.
Det er forståeleg at verksemda ikkje vil satse så mykje pengar som det må til for å etablere solsellefabrikken i Svelgen, utan at dei er sikre for at infrastrukturen vert nødvendig og tidsnok opprusta i Bremangerområdet. Ei slik opprusting vil også medføre at bu- og arbeidsområde vert utvida, slik at verksemda er sikra tilgang på nødvendig arbeidskraft.
Tidlegare har Regjeringa løyvt fleire titals millionar til industriprosjekta i Årdal og Høyanger.
Dersom Regjeringa er villeg til av næringsgrunnar å delta på infrastrukturoppbygging i Bremangerområdet på same måten som det vart gjort i Årdal og Høyanger, kan det vere mogleg å få tilført dette området sårt trengte arbeidsplassar.
Det er difor viktig at næringsministeren, saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Bremanger kommune, snarast kan ta initiativ overfor Elkem Solar for å få avklare kva verksemda treng av statleg lovnadar når det gjeld infrastrukturutbygging for at verksemda skal etablere ein solcellefabrikk i Svelgen.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Regjeringen ønsker å legge til rette for næringsutvikling i hele landet. Stabile og forutsigbare rammebetingelser er en forutsetning for etablering av nye arbeidsplasser. Det gjelder også for bevilgninger til vegformål, hvor regjeringen i 2007 og 2008 har mer enn oppfylt de årlige planrammene for vegbudsjettet som følger av vedtak i Stortinget om Nasjonal transportplan.

Jeg er kjent med at det ikke er planer for utbedring av vegen mellom Haukå og Svelgen på rv 614 i inneværende planperiode.

Fylkeskommunene er tildelt avgjørende myndighet når det gjelder prioritering av tiltak på øvrig riksvegnett innenfor fylkesfordelt ramme, og er derfor rette instans når det gjelder prioriteringer i dette vegnettet. Eventuell prioritering vil måtte vurderes i forbindelse med den pågående utarbeidelsen av Nasjonal transportplan for 2010-2019.

SIVA og Innovasjon Norge kjenner til Elkem Solars planer om en mulig etablering i Svelgen, og de har vært i dialog med selskapet om saken. Sogn og Fjordane fylkeskommune har hatt en koordinerende rolle i saken og samarbeider med virkemiddelaktørene.

Elkem Solar må på selvstendig grunnlag ta stilling til sine egne investeringsprosjekter, og jeg er altså kjent med at de er opprettet kontakt mot de deler av det offentlige virkemiddelapparatet som disponerer midler og tiltak som kan være relevante i en slik sammenheng.