Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:387 (2007-2008)
Innlevert: 13.12.2007
Sendt: 14.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Omdanning, fusjon og fisjon av enkeltmannsforetak til A/S medfører at slike foretak må betale dokumentavgift ved overføring av eiendommer. Tilsvarende gjelder ikke for endringer mellom lovregulerte selskapsformer. Der legges kontinuitetsprinsippet til grunn. Avgiften er et hinder for at små virksomheter kan endre eierform ved naturlig vekst, selv om omdanningene også der er rent formelle.
Hva vil finansministeren gjøre for å oppheve denne forskjellsbehandlingen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Dokumentavgift skal betales ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn. Dokumentavgiften er enkel i sin oppbygging, og følger tinglysingen. Avgiften baserer seg i utgangspunktet på det partene avtaler, og som de oppgir i det dokument som tinglyses.

En konsekvens av dette er at i de tilfeller registerfører finner at det ikke skjer en hjemmelsoverføring, vil det heller ikke utløses krav om dokumentavgift.

Justisdepartementet har lagt til grunn at det ved fusjoner, fisjoner og omdanninger som blir gjennomført på grunnlag av selskapsrettslige regler som bygger på kontinuitetsbetraktninger, er det tilstrekkelig at det blir registrert ved notering av bekreftelse fra Foretaksregisteret i grunnboken. Det skjer derfor ikke en hjemmelsoverføring i disse tilfeller, og dokumentavgiftsplikten oppstår følgelig ikke.

Når det gjelder andre overdragelser, herunder overdragelse av fast eiendom i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer som ikke gjennomføres etter et regelsett som bygger på kontinuitetsbetraktninger (for eksempel sammenslåing av ansvarlige selskaper), skjer det en hjemmelsoverføring. Plikten til å betale dokumentavgift oppstår som en konsekvens av dette.

Jeg ser ikke tilstrekkelige hensyn til å foreslå endringer i dokumentavgiften som innebærer at avgiftsplikten knyttes til andre kriterier enn det tinglysingsmessige.