Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:388 (2007-2008)
Innlevert: 13.12.2007
Sendt: 14.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): For å kunne styre mot budsjettbalanse i 2008, varsler Rikshospitalet at det skal kuttes 700 årlige hjerteoperasjoner og andre sentrale pasientbehandlinger. Videre har det kommet frem at det vurderes, ut fra en Sintef-rapport, å kutte 450 psykiatrisenger i Oslo-området.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at krav om budsjettbalanse og omstilling i Helse Sør-Øst RHF ikke rammer pasientbehandlingen?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene har de siste årene blitt tilført stadig mer ressurser, og Norge er et av de landene i verden som bruker mest penger på helse. I statsbudsjettet for 2008 er det vedtatt et historisk løft for sykehussektoren med en realvekst på hele 3,9 mrd. kroner til økt pasientbehandling og styrket sykehusøkonomi.

Årsaken til at helseforetakene opplever behov for kostnadskutt er derfor ikke reduserte

rammer, men at de har brukt mer penger enn hva de har fått tilført fra staten. Samtidig er det stadig rom for forbedring og tilpasninger i hvordan tjenestetilbudet innen spesialisthelsetjenesten organiseres. Dette henger blant annet sammen med en rivende teknologisk utvikling som åpner for stadig nye og ressurskrevende behandlingstilbud som etterspørres av befolkningen. Det er ikke akseptabelt at helseforetakene bruker mer enn det Stortinget har bevilget. Den nødvendige omstillingen byr på utfordringer for sykehus i flere deler av landet, også i hovedstadsregionen.

De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for å styre og koordinere ressursinnsats og tjenestetilbud i regionen. Det foregår nå budsjettprosesser i det enkelte helseforetak i Helse Sør-Øst. Erfaringsmessig vil det i disse prosessene komme fram alternative forslag hvor langt fra alle vil bli gjennomført. Det ville være uheldig dersom departementet måtte gripe inn i de prosessene Helse Sør-Øst RHF har for å legge til rette for et godt og effektivt spesialisthelsetjenestetilbud innenfor de rammer som er gitt. Jeg følger utviklingen nøye, men har tillit til at styret i Helse Sør-Øst RHF håndterer sine utfordringer på en god måte slik måte at målene om effektiv ressursbruk og økonomisk balanse nås, samtidig som vi opprettholder et godt spesialisttjenestetilbud med høy kvalitet også for innbyggerne i hovedstadsområdet.