Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:389 (2007-2008)
Innlevert: 13.12.2007
Sendt: 14.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): NVE avslo 26.06.2007 søknad fra Hammerfest Energi AS om konsesjon for et 100 MW gasskraftverk med CO2-håndtering i Hammerfest. Avslaget er påklaget, men selv etter flere henvendelser får klagerne ikke svar på hvordan prosessen forløper videre eller når man kan forvente en avklaring. Sett i lys av dagens klimadebatt og fokus på CO2-rensing, synes det noe merkelig at et kraftverk med CO2-rensing ikke får konsesjon.
Kan statsråden garantere for at konsesjon blir gitt, og si noe om når et svar vil foreligge?

Begrunnelse

NVEs avslag ble gitt med følgende begrunnelse: "anleggets høye produksjonskostnader og begrensede virkningsgrad sammenlignet med andre løsninger for CO2-fangst." (http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=37860) Det er jo noe spesielt at NVE kan konkludere med dette, all den tid det ikke er bygget fullskala CO2-renseanlegg noe sted.
Ifølge Teknisk Ukeblad lovet derimot APs Tore Nordtun at Hammerfest energi skulle få konsesjons for sitt gasskraftverk med CO2-rensing. (http://www.tu.no/energi/article110735.ece)
Det oppleves noe merkelig fra både utbyggernes side og fra bransjen at NVE velger å avslå Norges første gasskraftverk med CO2-rensing fra dag en tatt i betraktning at CO2-rensing skal være en av løsningene på klimautfordringene. Når nå avslaget er klaget inn, bør det være en forutsetning at klagerne holdes orientert om prosessen for klagesaken og om når de kan forvente et svar.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Som representanten påpeker, avslo NVE søknaden fra Hammerfest Energi AS om konsesjon for et 100 MW gasskraftverk med CO2-håndtering i Hammerfest. NVE vektla særlig anleggets høye produksjonskostnader og begrensede virkningsgrad sammen-lignet med andre løsninger for CO2-fangst.

NVEs vedtak er påklaget av Hammerfest Energi AS, ZERO og Sargas AS. Departementet fikk oversendt klagesaken fra NVE 23. oktober med direktoratets kommentarer til klagene. Etter oversendelsen av klagesaken har departementet mottatt kommentarer til NVEs oversendelsesbrev fra Hammerfest Energi AS og fra Sargas AS.

Klagesaken behandles på ordinær måte i henhold til de krav som fremgår av forvaltningsloven. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke nå mens klagebehandlingen pågår, kan forskuttere verken tidspunkt for eller resultat av et endelig vedtak i saken. Det står klagerne fritt å komme med ytterligere argumentasjon og synspunkter skriftlig eller i møte som ledd i klagebehandlingen.