Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:394 (2007-2008)
Innlevert: 14.12.2007
Sendt: 17.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er status på eID og nasjonalt elektronisk ID, og hva er det som skal utredes for 20 millioner kroner?

Begrunnelse

Elektronisk ID er fortsatt ikke på plass. Utviklingen av offentlige tjenester, som på norge.no , stopper opp og interessen stilner. Statsråden har uttalt at hun ikke har tillit til de private tilbyderne og vil satse på utviklingen av en offentlig signatur. Men dette vil ta tid. Vi kan ikke ligge i dvale i årevis for så å ta et digert hopp. Det bør være mulig å videreutvikle dagens løsning sammen med private aktører for å få på plass nye tjenester på et høyere sikkerhetsnivå, mens man venter på et offentlig tilbud.
Slik jeg ser det, ville det være klokt å oppgradere eksisterende løsning for å få på plass tjenester, med samtrafikk og flere aktører - bankID, buypass osv - komme seg opp på et nytt sikkerhetsnivå, og så fornye / koble på offentlig ID og det høyeste nivået når det en gang kommer, dvs. en flertrinnsrakett.
Per i dag finnes det en interimløsning med pålogging via pinkode fra skattekortet. En av leverandørene bak interimløsningen sier de, for 20 millioner kroner, kunne utvidet løsningen betydelig, slik at den tilfredsstiller samtlige krav som fremkommer på s. 52 i høringsuttalelsen fra mars. Da kunne vi fått på plass tjenester som eResept, fullstendig elektronisk byggemelding, barnehagesøknad og bestilling av fastlegetime bl.a.
I Danmark har en offentlig utstedt digital signatur eksistert i snart fem år. Nå vurderer de borgerkort, med biometri i tillegg til eksisterende funksjonalitet. Vi har ikke kommet noen vei ennå.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Målet med arbeidet med elektronisk ID og signatur i offentlig sektor er at dette blir tilgjengeliggjort for de fleste innbyggerne, og kan benyttes for alle statlige og kommunale tjenester på nett. Dette er et viktig vilkår for realisering av elektronisk forvaltning på en brukervennlig måte.

For å kunne høste gevinstene av investeringene som knytter seg til bruk av elektronisk ID i offentlig sektor er det behov for en helhetlig strategi for hvordan elektronisk ID skal gjøres tilgjengelig for innbyggerne og tas i bruk av alle statlige og kommunale virksomheter med tjenester på nett.

Et utkast til strategi har vært sendt på bred høring 12.03.07. Strategiutkastet legger til grunn at Skattedirektoratet gis oppdraget med å forsyne innbyggerne med eID på såkalt mellomhøyt sikkerhetsnivå. Parallelt med utsendelsen av strategien ble et forslag om innføring av nasjonalt ID-kort sendt ut på høring. Strategiutkastet mener at så lenge det nasjonale ID-kortet realiseres, så vil dette være den beste løsningen for å forsye innbyggerne med eID på høyt sikkerhetsnivå. Ved fristens utløp hadde Fornyings- og administrasjonsdepartementet mottatt 92 høringsuttalelser. Et overveldende flertall av høringsinstansene støtter forslag til strategi, og flere skriver at strategiutkastet er i overensstemmelse med deres egne tanker og intensjoner.

Jeg vil ellers understreke at tjenester som barnehagesøknad allerede er tilgjengelig via Minside for flere kommuner, og at Minsides løsning for håndtering av eID i dag er tilstrekkelig.

eID-strategien er nå under politisk behandling i departementet, og vil bli besluttet etter årsskiftet. Gjennomføringen av strategien skal starte i 2008. I første omgang blir det vurdert å distribuere eID på såkalt mellomhøyt nivå til innbyggerne. Det er også aktuelt å etablere en felles løsning for bruk av eID - et såkalt "samtrafikknav". Denne løsningen skal gjøre det mulig å verifisere eID på ulike sikkerhetsnivå, og eventuelt tilby felles pålogging med ulike typer eID til mange offentlige tjenester. Tiltakene på dette området skal koordineres med videreutvikling av de offentlige tjenesteportalene Altinn og Minside. Tiltakene som iverksettes i 2008 skal også koordineres med Justisdepartementets arbeid med et eventuelt nasjonalt ID-kort for innbyggerne.

2008-bevilgningen til eID på 20 mill. kr skal ikke benyttes til ytterligere utredninger, men til konkrete tiltak knyttet til utvikling av en offentlig infrastruktur for eID herunder utvikling av et offentlig samtrafikknav.