Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:401 (2007-2008)
Innlevert: 17.12.2007
Sendt: 18.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til vedtak fattet i Helse Nord RHF, der det besluttes å flytte AMK-sentralen i Hammerfest, slik at den samlokaliseres med AMK Kirkenes. Undertegnede viser til at fagmiljøet som er bygd opp i Hammerfest er svært verdifullt, og i så måte viktig for hele regionen.
Hva mener statsråden bør gjøres for å sikre at dette fagmiljøet blir ivaretatt som en del av helsetilbudet i Finmark, og hvilke vurderinger har statsråden gjort seg knyttet til begrunnelsen for å lokalisere AMK i Kirkenes?

Begrunnelse

Undertegnede viser til vedtak om å flytte AMK Hammerfest til Kirkenes. Fagmiljøet som er bygd opp over lang tid i Hammerfest er av stor betydning for hele regionens helsetilbud, og det er derfor svært viktig å ivareta kompetansen og ressursene disse innehar. Undertegnede har mottatt sterke signaler på at det ikke vil være aktuelt for de fleste av disse å flytte til Kirkenes. Det vises videre til debatten knyttet til Helse Nord som har gått over flere år, hvor blant annet en nedbygging av ortopedien i Kirkenes har skapt store reaksjoner. Undertegnede stiller seg derfor spørsmålet om hvorvidt lokaliseringsdebatten knyttet til AMK i Finmark er blitt brukt som en kompensasjon knyttet til sykehuset i Kirkenes. Det viktige slik undertegnede ser det, er å ivareta pasientenes sikkerhet. Det er derfor underlig at man fra Helse Nord sin side ikke har utarbeidet en risikoanalyse av en slik samlokalisering, samt tatt høyde for viktigheten av ivaretagelse av eksisterende fagmiljø ved AMK Hammerfest.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I Innst. S. nr 300 (2000-2001) (innstilling fra sosialkomiteen om akuttmedisinsk beredskap) la komiteens flertall - bestående av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet - til grunn at det maksimalt skal være en AMK-sentral i vært fylke.

Som følge av disse føringene vedtok styret i Helse Nord RHF i 2002 at det skal være én AMK-sentral innenfor hvert helseforetak i regionen. Sammenslåing av AMK-sentraler i Helse Nord RHF er så langt gjennomført ved Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, mens det ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF fortsatt er to sentraler pr foretak.

12. desember 2007 ble det i styremøte for Helse Nord RHF vedtatt at AMK-sentralen i Helse Finnmark HF skal legges til Kirkenes sykehus, og at sentralen ved Hammerfest sykehus blir nedlagt. Det ble videre vedtatt at omleggingen skal skje i løpet av 2008.

I vurderingen for vedtaket ble det presisert at både Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus har et godt faglig og driftsmessig grunnlag for å kunne ivareta den totale AMK-funksjonen for foretaket. Det er få utpregede forskjeller mellom de to enhetene, men i forhold til beredskap, samarbeid på tvers av landegrenser og nærhet til havn og kyst, fremstår Kirkenes i følge Helse Nord som et noe bedre strategisk valg.

Ut fra en totalvurdering av forutsetningene, samt behov for å ivareta en balansert utvikling i helseforetaket med hensyn til lokalisering av felles funksjoner, ble Kirkenes sykehus valgt som sted for AMK-sentralen.

Som representanten påpeker er det viktig at strukturendringer ivaretar fagmiljøene. I vurderingen fra Helse Nord RHF presiseres det at det akuttmedisinske fagmiljøet i Hammerfest er stabilt og solid, og at Hammerfest sykehus fortsatt vil være sentral i forhold til kompetanseutvikling og helsepersonellbemanning av luftambulanseressurser i Alta og Banak. Hammerfest sykehus vil også være et naturlig kompetansesenter for bilambulansetjenesten i vest.

På bakgrunn av de vurderinger som er gjort av styret i Helse Nord RHF legger jeg til grunn at de endringer som implementeres er til det beste for foretaket og for befolkningen i regionen.