Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:403 (2007-2008)
Innlevert: 17.12.2007
Sendt: 18.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Denne og tidligere regjeringer har hatt store uttalte ambisjoner rundt vindkraft. Utbyggere opplever derimot svake støtteordninger og treg saksbehandling fra myndighetene. NVE har siden 2. august 2005 hatt søknad for Friestad vindkraftverk til behandling. Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har anbefalt å gi konsesjon. Flertallet i Hå kommunestyre har også støttet prosjektet. Det til tross, NVE kan fortsatt ikke si når saken vil bli behandlet.
Hva mener statsråden er rimelig saksbehandlingstid i denne saken?

Begrunnelse

Som kjent har kostnadene for vindkraftprosjekt økt betydelig i det siste. I flere sammenhenger kalkulerer man med 25 pst. høyere utbyggingskostnader nå enn for bare kort tid siden.
Prosjektet Friestad vindkraft er i den heldige situasjonen at de har avtaler om kjøp av vindmøller og utstyr til 2006-priser, dette med bakgrunn i at NVE først regnet med at konsesjonsjonsøknaden skulle være ferdigbehandlet tidlig på nyåret i 2006. En lang saksbehandlingstid utgjør da en spesielt stor utfordring, fordi disse avtalene snart løper ut. En utsettelse pga. NVEs saksbehandlingstid vil derfor ha veldig stor betydning for økonomien i prosjektet.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Fornybar energi er et viktig satsingsområde for Regjeringen. Vi ønsker å bidra til å utløse investeringer blant annet i vindkraftutbygginger.

Det arbeides med mange vindkraftprosjekter i Norge. Flere anlegg har fått konsesjon, og mange prosjekter ligger til konsesjonsbehandling. Behandlingstiden for en vindkraftkonsesjon er minimum 12-15 måneder, men varierer betydelig. Det er mange faktorer som påvirker tidsbruken for konsesjonsbehandling. Konfliktgrad, kompleksitet og behov for koordinert behandling med andre søknader i samme område er forhold som varierer fra sak til sak.

Som stortingsrepresentanten viser til, ligger søknaden det spørres om til behandling i NVE. Jeg er derfor ikke kjent med de konkrete forhold i saken, og kan vanskelig anslå hva som er rimelig saksbehandlingstid. Generelt kan jeg understreke at det de siste årene har det vært en svært stor økning i antallet konsesjonssøknader til NVE. Denne betydelige pågangen har medvirket til en forlenget behandlingstid for konsesjonssøknader for vindkraftverk. Til tross for styrking av NVEs saksbehandlingskapasitet i 2007, har behandlingstiden ikke blitt redusert grunnet det svært store tilfanget av antallet innkomne søknader. NVEs budsjett er i 2008 økt ytterligere, og disse midlene skal blant annet benyttes til å styrke NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet. På den måten skal behandlingstiden for den enkelte søknad om fornybar kraftutbygging reduseres.