Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:407 (2007-2008)
Innlevert: 18.12.2007
Sendt: 20.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Vil statsråden ta initiativ til en dialog med styret i Helse Sør-Øst, og forvisse seg om at de enkelte sykehusforetakene innen regionen vil kunne ha frihet til å velge andre løsninger enn Sykehuspartner for leveranse av administrative fellestjenester, dersom foretakenes styrer mener at dette er mer kostnadseffektivt for det enkelte foretak?

Begrunnelse

I sitt styremøte 21 november i år besluttet Helse Sør-Øst at fellestjenesteenheten Sykehuspartner skal ha ansvaret for å levere fellestjenester til foretakene i helseregionen. Ifølge pressemelding på Helse Sør-Øst sin hjemmeside er hensikten med denne etableringen/videreutviklingen av Sykehuspartner å "frigjøre økonomiske ressurser til pasientbehandling og øke kvaliteten på administrative funksjoner".
Ifølge Nationen 18. desember vil de enkelte foretak innen helseregionen være pålagt å benytte Sykehuspartner sine tjenester innenfor IKT, lønn og innkjøp. Nationen refererer også til en ikke-offentliggjort rapport fra Ernst og Young som ifølge avisen konkluderer med at Sørlandet sykehus og Sykehuset i Vestfold har fått økte kostnader etter at de ble pålagt å benytte Sykehuspartner. I motsetning til intensjonen i styret for Helse Sør-Øst sitt vedtak har altså erfaringen vært at et slikt pålegg ville måtte dekkes ved å omprioritere ressurser fra pasientbehandling til administrative funksjoner, uten at dette har medført høyere kvalitet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helseforetaksmodellen har gitt nye muligheter til bedre samordning mellom sykehus. Dette gjelder ikke minst samordning av stabs- og støttefunksjoner. Dette er imidlertid krevende prosesser som ofte møter motstand av de som blir berørt av samordningen. Det som for den enkelte enhet kan virke som en kostnadsøkning kan i sum likevel gi vesentlige innsparinger når en f.eks. tar inn elementer som opplæring, investeringsbehov m.v. Kritikerne tar ofte heller ikke inn over seg den kvalitative forbedringen som fellesløsninger innebærer. For eksempel er det bare de helseforetak som bruker Sykehuspartner som pr. i dag kan levere gjennomgående og konsistente rapporter på antall årsverk til departementet.

Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et eget prosjekt ledet av Helse Sør-Øst RHF som nettopp skal se på mulighetene til ytterligere samordning på disse områdene, også på tvers av regioner. Alt tyder på at det er et stort potensial både kvalitativt og ressursmessig å samordne særlig de mest transaksjonstunge prosessene, som for eksempel lønn.

Når det gjelder den omtalte rapporten ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan uttale meg konkret om den da jeg ikke kjenner innholdet utover det som framkommer gjennom media. Styret i Helse Sør-Øst RHF har heller ikke behandlet rapporten.