Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:411 (2007-2008)
Innlevert: 18.12.2007
Sendt: 20.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Styret i Sykehuset Sørlandet HF har utsatt saken om å legge ned Mandal sykehus, der det gis rehabiliteringstilbud, til 2. januar 2008. Ifølge Soria Moria-erklæringen skal ingen lokalsykehus legges ned. Videre er rehabilitering et prioritert område.
Hva vil statsråden gjøre for for å sikre et rehabiliteringstilbud ved Sykehuset i Mandal slik at sykehuset ikke legges ned?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Rehabilitering er svært viktig for mange mennesker og er et sentralt satsningsområde for denne regjeringen. Soria Moria-erklæringen slår fast at regjeringen vil sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det. Med dette som målsetting har Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 også lagt fram en nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering for årene 2008 - 2011.

Det er regionale helseforetaks ansvar å sikre at gode rehabiliteringstilbud opprettholdes, i tråd med krav gitt i oppdragsdokumentene om å prioritere rehabilitering.

Jeg forutsetter at pasientene får den tjenesten de har behov for, og at det regionale helseforetaket fortsatt sørger for et rehabiliteringstilbud med god kompetanse. Men samtidig er det slik at vi må være innstilt på å gjøre endringer i tjenestetilbudet og i organiseringen av dette, både for å høyne kvaliteten på tilbudet til pasientene og for å oppnå en bedre utnyttelse av ressursene. Det viktigste er at pasientene skal ha trygghet for at de får den hjelpen de trenger.

Når det gjelder spørsmålet om framtiden til rehabiliteringsavdelingen i Mandal, vil jeg vise til de budsjettprosesser som nå skjer ved Sørlandet sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. Det endelige budsjettet for 2008 i Helse Sør-Øst er ennå ikke formelt styrebehandlet.