Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:412 (2007-2008)
Innlevert: 19.12.2007
Sendt: 19.12.2007
Besvart: 09.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stadig flere samferdselsprosjekter finansieres ved hjelp av bompenger. Det er ønskelig med en samlet og samtidig spesifisert oversikt som viser alle bompengeprosjekt som er vedtatt og der det fortsatt er eller skal bli bom-pengeinnkreving med samlet investeringskostnad, finansiering fra bompenger, bompengefinansierte renteutgifter, utgifter til innkreving av bompenger samt bygging/riving av bomstasjoner, spesifisert pr. prosjekt og fylke.
Kan statsråden få utarbeidet og fremlagt en slik ajourført oversikt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det bes i spørsmålet om å få presentert en samlet oversikt over alle vedtatte bompengeprosjekter med en rekke elementer for hvert enkelt prosjekt. Jeg vil i den forbindelse vise til mitt svar på spørsmål nr. 872 til skriftlig besvarelse datert 24.04.2007. Videre vil jeg vise til mitt brev datert 25.06.2007 der det blir presentert en liste over vedtatte bompengeprosjekter i perioden 2001-2005 med den type informasjon som etterspørres i spørsmålet.

Per 01.01.2008 var det innkreving av bompenger i 43 ulike bompengeordninger og i tillegg ett opplegg med innkreving av lokal drivstoffavgift. I 2007 ble det vedtatt fem nye bompengeprosjekter. På disse er innkrevingen ikke startet opp. I tillegg ble fem prosjekter vedtatt utvidet og ett prosjekt ble avviklet.

Jeg legger til grunn at med vedtatte bompengeprosjekter, så menes det prosjekter som i dag har bompengeinnkreving eller som snart skal begynne med innkreving. Det legges til grunn at det ikke gjelder de prosjektene som er nedbetalt og der bompengeinnkrevingen allerede er avsluttet.

De eldste bompengeprosjektene som har innkreving i dag, ble vedtatt på slutten av 1980-tallet og begynnelsen på 1990-tallet. Innhenting av den type opplysninger det bes om i spørsmålet for prosjekter fra tidlig 90-tallet, kan vise seg å være vanskelig.

Dette har sammenheng med at informasjon om renter og driftskostnader ikke ble etterspurt i forbindelse med framlegging av disse bompengesakene. Det ble lagt vekt på å utarbeide realistiske finansieringsplaner som viste hvor mye bompenger og statlige midler som kunne stilles til disposisjon for prosjektet. I grunnlaget for disse finansieringsplanene ble naturligvis renteutgifter og driftskostnader tatt med, men denne informasjon ble ikke presentert ved framleggingen av stortingsproposisjonen. Mye av dette grunnlagsmaterialet ble derfor ikke systematisert og arkivert på samme måte som det gjøres i dag.

Statens vegvesen viser også til at det på de eldste bompengeprosjektene som er i drift i dag, kan ha vært brukt noe ulike modeller og verktøy i bompengeberegningene. Tallene fra nye og gamle bompengeprosjekter kan derfor være vanskelig å sammenligne direkte.

Det vil kreve store ressurser å fremskaffe alle opplysninger for hvert enkelt prosjekt, slik det er etterspurt i spørsmålet. Det er derfor ikke mulig for meg å fremlegge en slik ajourført oversikt innen de frister som gjelder for spørsmål til skriftlig besvarelse. Jeg vil få utarbeidet en så fullstendig oversikt som mulig og komme tilbake til Stortinget så raskt det lar seg gjøre.