Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:414 (2007-2008)
Innlevert: 19.12.2007
Sendt: 20.12.2007
Besvart: 07.01.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål nr. 339. Samarbeid mellom Høgskolen i Akershus og forskningsinstitusjonene på Kjeller har kommet i gang lokalt. Et nytt studium i energi og miljø har blitt finansiert lokalt. For at Høgskolen skal kunne utvikle studier i et videre samarbeid med forskningsinstitusjonene, trengs det ekstraordinære midler til en slik satsning.
Vil statsråden i fremtiden premiere slikt lokalt initiativ med statlige midler og faglig støtte fra departementet?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Det er viktig for meg å understreke at alle høyere utdanningsinstitusjoner har et ansvar for å ivareta faglig utvikling, jf. Lov om universiteter og høgskoler, § 1-3. Samarbeid med eksterne forskningsinstitusjoner kan være viktig i slikt utviklingsarbeid. Som jeg redegjorde for i mitt brev av 10. desember 2007, jf spørsmål nr. 339 (2007-2008) til skriftig besvarelse, er jeg orientert om at Høgskolen i Akershus har tatt initiativ til samarbeid med ulike forsknings- og utviklingsmiljø på Kjeller.

Jeg ser meget positiv på at universiteter og høyskoler samarbeider med andre sektorer og institusjoner, men slike satsinger og slikt samarbeid må, både innenfor utdanning og forskning, som hovedregel prioriteres innenfor institusjonenes egne budsjettrammer. Alternativet er særskilte prioriteringer som Stortinget må ta stilling til i forbindelse med St.prp. nr. 1.