Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:417 (2007-2008)
Innlevert: 20.12.2007
Sendt: 21.12.2007
Besvart: 09.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Hvilken plan og fremdrift har departementet for oppfølging av NOU 2006:5 om Norsk Helsearkiv, fordi det nå er snart to år siden innstillingen ble avgitt og godt over et år siden departementets høringsfrist gikk ut?

Begrunnelse

I Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2007 står følgende:
"NOU 2006: 5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene. Utvalget skulle utrede en depotordning, kassasjons- og avleveringsregler for helsearkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten. Mange, men særlig sykehusene, har et akutt behov for å avlevere arkivmateriale som ikke lenger er i bruk. Det er også viktig med en forsvarlig oppbevaring av helsearkivmateriale for fremtiden, blant annet til forskning."
Med andre ord uttaler Regjeringen uttrykkelig at "særlig sykehusene har et akutt behov for å avlevere arkivmateriale som ikke lenger er i bruk". Departementet har gjennomført en omfattende og grundig høringsrunde - hvor alle relevante synspunkter har kommet frem. Høringsrunde viste en bred oppslutning om utvalgets hovedkonklusjoner. Dette materiale har nå vært i departementet i godt over et år - etter at høringsfristen gikk ut 1. oktober 2006.
Det synes som om departement og regjering ikke har tatt skritt for å følge opp utredningen og således finne en løsning på det akutte behovet som Regjeringen også selv erkjenner for å etablere en akseptabel arkivording for sensitivt og viktig arkivmateriale innenfor norsk offentlig helsevesen.
Det er berettiget å spørre helseministeren om hva departementet har gjort og planlegger å gjøre for å følge opp forslaget om et akseptabel arkivering av sykehus- og pasientjournaler - som staten nå har ansvaret for.
Et enstemmig utvalg foreslår en felles, nasjonal løsning som kan sikre viktig journal- og arkivmateriale også av hensyn til medisinsk forskning. Det haster med å få på plass en nasjonal arkivløsning - som må knyttes til et av våre sentrale forskningsmiljøer. Trondheim peker seg her ut som et naturlig stedsvalg - med sin nærhet til sentrale forsknings- og sykehusmiljøer.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er gjennom NOU 2006:5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene utredet en depotordning samt kassasjons- og avleveringsregler for helsearkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten. Helsearkivutvalget foreslo å opprette et Norsk helsearkiv i sin utredning som ble avgitt 3. april 2006.

Det oppbevares store mengder pasientjournaler i papir og elektronisk format ved norske sykehus. Ifølge Helsearkivutvalget befant det seg 120.000 meter med pasientjournaler ved norske sykehus våren 2005. Dette er et unikt materiale for forskning innen medisin og samfunnsfag. Derfor er det viktig at vi finner gode løsninger for å gjøre materialet mer tilgjengelig for forskning enn det har vært til nå. Samtidig skal taushetsbelagte opplysninger sikres betryggende behandling også i framtida med ordningen som er foreslått.

Høringen som ble foretatt høsten 2006 ga stor tilslutning til forslaget om å etablere et sentralt helsearkiv. Høringsinstansene var mer delte når det bl.a. gjaldt spørsmål knyttet til regler for hvilket pasientmateriale som skal oppbevares i helsearkivet, delt arkivløsning for pasientjournaler og saksarkiv og organisatorisk løsning for helsearkivet.

Høringen viste at det må arbeides videre med avklaring av organisatoriske, juridiske og budsjettmessige spørsmål. Dette arbeidet er Helse- og omsorgsdepartementet i gang med og vil arbeide videre med også i 2008. Det tas sikte på å komme tilbake til saken senest i statsbudsjettet for 2009.