Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:418 (2007-2008)
Innlevert: 20.12.2007
Sendt: 21.12.2007
Besvart: 09.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden stille seg positiv til at lokalsykehusene i Helse Blefjell får prøve ut en alternativ finansieringsmodell iht. den søknaden som nå ligger i styret til Helse Sør-Øst, og ser statsråden at den finansieringsmodellen som nå gjelder, kan ramme mindre lokale sykehus skjevt i forhold til de tilbudene de leverer?

Begrunnelse

Adm. direktør i Blefjell Sykehus helseforetak sendte den 4. juli 2007 inn en søknad til styret i Helse Sør-Øst om å få bli et pilotforetak for en ny finansieringsmodell for lokalsykehus. Denne søknaden er ennå ikke behandlet, og det kan være av interesse for styret i Helse Sør-Øst å få vite hvordan statsråden og Regjeringen stiller seg til en slik søknad.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Finansieringen av tjenestene som de regionale helseforetakene har ansvar for, foregår i flere trinn. Staten overfører penger til regionale helseforetak som har et selvstendig ansvar for å benytte disse midlene til å finansiere egne helseforetak og private virksomheter i samsvar med "sørge for"-ansvaret.

Denne fleksibiliteten gir de regionale helseforetakene mulighet til å tilpasse finansieringen av helseforetak og private institusjoner til virksomhetenes faktiske kostnadsnivå. Kostnadsnivået kan variere betydelig mellom ulike virksomheter av mange grunner. For eksempel kan private institusjoner spesialisere seg på undergrupper av pasienter som avviker fra gjennomsnittet. Funksjonsfordeling innen en region kan videre medføre systematiske ulikheter i pasientsammensetningen i helseforetakene. Da er det rimelig at finansieringen fra det regionale helseforetaket reflekterer dette.

Et sentralt spørsmål er å finne balansen mellom utviklingen av det nasjonale finansieringssystemet rettet mot regionale helseforetak og regionale helseforetaks ansvar for lokale tilpasninger. Jeg mener at regionale helseforetak har, og skal ha, stor frihet til å tilpasse andel av basisbevilgning og andelen ISF-finansiering lokalt, dersom dette er hensiktsmessig grunnet lokale forhold.

En gjennomgang Sosial- og helsedirektoratet gjorde av ISF-systemet våren 2007, avdekker en bekymring blant ledere i sykehussektoren for at ISF-systemet har fått for stor gjennomslagskraft ut i de tjenesteytende ledd. Mange steder settes det inntektskrav i form av antall produserte DRG-poeng helt ned på den enkelte avdeling. Det pekes videre på behovet for en ytterligere klargjøring av mål og anvendelsesområde for ordningen. Dette er noe jeg vil be direktoratetet følge opp.