Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:419 (2007-2008)
Innlevert: 20.12.2007
Sendt: 21.12.2007
Besvart: 08.01.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden i sitt videre arbeid med Regjeringens strategiplan for reiselivet, ta et iniativ overfor Samferdselsdepartementet for å belyse viktigheten av god veiskilting for å sørge for at turister finner frem til reiselivsdestinasjoner?

Begrunnelse

I en artikkel i avisa Varden den 19. desember 2007, så går det frem at Vegvesenet ikke vil sette opp skilt for å vise veien til reiselivsdestinasjoner i Kragerø. I lys av Regjeringens strategiplan, og et samlet stortings signaler om viktigheten av norsk reiseliv, så kan denne avgjørelsen til Vegvesenet virke merkelig. Undertegnede er ikke kjent med om det er regelverk som forhindrer en slik skilting, men er allikevel av den oppfatning at vi er avhengig av god skilting for å markedsføre flest mulig reiselivsdestinasjoner i Norge.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg er enig med stortingsrepresentant Fostervold i at samferdsel og veiskilting er viktig for at turister skal finne frem. Samferdsel er derfor ett av områdene som omtales i regjeringens reiselivsstrategi. Strategien er utarbeidet i tett samarbeid med representanter fra reiselivsnæringen. Regjeringen satser på 18 utvalgte strekninger fra Varanger til Jæren som skal utvikles som nasjonale turistveier. Skilting er en del av dette prosjektet.

Det er Statens vegvesen som er ansvarlig skiltmyndighet. Skiltforskriften av 7. oktober 2005 og skiltnormalen fra juni 2006 inneholder bestemmelser om oppsetting og utforming av veiskilt. Disse reglene ble utarbeidet på bakgrunn av innspill som kom da forskriften var på høring, og legger opp til en mer liberal praksis enn tidligere med hensyn til veg- og serviceskilting. Vegvesenet skal forsøke å finne gode og formålstjenlige løsninger. Det er ikke alltid reglene gir rom for den type skilting det er søkt om, men som oftest vil en lykkes i å finne alternative og tilfredsstillende løsninger. Jeg viser for øvrig til samferdselsministerens svar i spørretimen 21.11.07, hvor hun konkluderte med at det nye og mer liberale regelverket bare er to år gammelt, og at det ikke er behov for å ta det opp til ny vurdering allerede nå.