Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:422 (2007-2008)
Innlevert: 20.12.2007
Sendt: 21.12.2007
Besvart: 08.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge Dagens Næringsliv den 20/12-07 frykter nå hver fjerde låntaker å få problemer med å betjene gjelden neste år. Dette er en dramatisk utvikling siden SV overtok Finansdepartementet. Det er grunn til å frykte at det spesielt er lavtlønnete som får størst problemer med å betjene gjelden.
Er finansministeren tilfreds med konsekvensene av Regjeringens sin økonomiske politikk og kampen mot fattigdom så langt?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Norsk økonomi har vokst sterkt siden den rød-grønne regjeringen overtok høsten 2005, og det har vært en kraftig bedring i arbeidsmarkedet. Fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal i fjor økte sysselsettingen med over 170 000 personer. I samme periode falt arbeidsledigheten markert, og den er nå på sitt laveste nivå på nesten 20 år. I tillegg har en markert reallønnsvekst bidratt til at svært mange husholdninger har fått bedre råd i denne perioden. Regjeringen legger vekt på at de gode tidene skal vare. Vi ser det derfor som viktig å føre en forsvarlig finanspolitikk, i tråd med handlingsregelen. For å underbygge en fortsatt balansert utvikling i norsk økonomi la vi fram et budsjett for 2008 der bruken av petroleumsinntekter øker langsommere enn forventet realavkastning på Statens pensjonsfond - Utland.

I den høykonjunkturen norsk økonomi er inne i, har det vært naturlig med en gradvis normalisering av rentenivået. Norges Bank har helt siden våren 2005, dvs. før den sittende regjeringen overtok, varslet at renten skal opp. Blant annet på denne bakgrunn har jeg hele tiden oppfordret alle låntakere til å ta høyde for høyere rente når man planlegger for framtida.

De siste årene har husholdningenes låneopptak økt markert, og deres samlede gjeldsbelastning er nå svært høy. Den sterke gjeldsveksten har imidlertid blitt motsvart av en tilsvarende fordringsvekst, slik at husholdningenes finansielle stilling samlet sett fortsatt er god. Dette var også konklusjonen i Norges Banks siste rapport om finansiell stabilitet fra desember i fjor. Gjeld og fordringer er imidlertid ujevnt fordelt mellom husholdninger, og den sterke gjeldsveksten har ha gjort noen grupper av husholdninger mer sårbare for renteøkninger.

En forsvarlig utvikling i husholdningenes gjeld og rentebelastning er viktig, både for å sikre en balansert utvikling for økonomien som helhet og for den enkelte husholdning. Dette er derfor områder vi følger nøye med på. Bankene og andre finansinstitusjoner spiller en viktig rolle for denne utviklingen. Vi arbeider derfor kontinuerlig for å sikre et velfungerende finansmarked, bl.a. gjennom videreutvikling av regelverket. Nylig har Regjeringen bl.a. lagt fram forslag (Ot.prp.nr. 22 (2007-2008)) om å innføre en frarådingsplikt ved forbrukerkredittkjøp i tråd med frarådingsplikten som følger av finansavtaleloven § 47.