Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:423 (2007-2008)
Innlevert: 21.12.2007
Sendt: 21.12.2007
Besvart: 09.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Bydelen Åsane og Nordhordland mangler øyelege og må reise til Bergen ved behov for slike tjenester. Åsane har 40 000 innbyggere og i tillegg sokner nærmere 30 000 i Nordhordland til denne bydelen. En øyelege, som driver praksis uten avtale i Åsane, har gjentatte ganger i perioden 1997 til d.d. søkt om å få driftsavtale. I samme perioden er ifølge de opplysninger som er fremkommet, flere avtalehjemler blitt samlet i en øyelegepraksis i Bergen.
Vil helseministeren bidra til at befolkningen i Åsane får øyelege i nærmiljøet?

Begrunnelse

Det virker svært urimelig at en så stor befolkningsgruppe, bortimot 70 000 personer, skal måtte bruke tid og krefter på den lange kjøreturen til Bergen når de har behov for tjenester fra øyespesialist. En av hjemlene som er opprettet i Bergen har, ifølge mottatt informasjon, stått ubesatt siden 2003, men med vikar. Vedkommende øyelege som har søkt om å få driftsavtale har vært i kontakt med både Hordaland fylkeskommune tidligere og Helse Vest RHF om saken, men har fått avslag samtidig som flere hjemler er blitt tildelt i Bergen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. Privatpraktiserende spesialister med driftsavtale med regionalt helseforetak kan inngå som tjenesteytere i dette "sørge for"-ansvaret. Privatpraktiserende øyespesialister kan utføre meget spesialiserte prosedyrer og inngår som sådan som en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Den fremtidige alderssammensetningen medfører også et økt behov for denne type tjenester.

Helse Vest har ansvaret for et område som utgjøres av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. En oversikt over dekningen av øyespesialister med driftsavtale med Helse Vest, viser at dekningen er lavest i Rogaland. Siden 2002, da staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene, er det derfor i Rogaland Helse Vest har økt kapasiteten ved å inngå ny driftsavtale med øyespesialist.

Selv om det eksisterer en gruppepraksis med øyeleger i Bergen sentrum, er det også øyespesialister med driftsavtale lokalisert andre steder i Hordaland. Dette er viktige og desentraliserte tilbud til befolkningen. Vi kan neppe påregne at alle bydeler i de store byene skal være fullt ut oppdekket med spesialister fra alle spesialiteter. Med dette sagt, skal vi samtidig ikke se bort fra at en videre utbygging av denne type tjenester kan være hensiktsmessig. Det er regionale behovsvurderinger som må ligge til grunn for en slik utbygging.