Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:424 (2007-2008)
Innlevert: 21.12.2007
Sendt: 21.12.2007
Besvart: 08.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Ser ikke finansministeren noen fordeler ved at privatpersoner eier aksjer, og ser finansministeren ingen ulemper ved privatpersoners lave eierskap på Oslo Børs?

Begrunnelse

Ifølge Finansavisen 20. desember har norske privatpersoner aldri spart mindre i aksjer enn ved utgangen av 2007, og spareandelen for privatpersoner ligger nå så lavt som på 3,5 pst. av Oslo Børs. Jeg viser i denne forbindelse til mitt spørsmål om det lave eierskapet for privatpersoner på Oslo Børs av 21. november med påfølgende svar, der finansministeren bl.a. svarer at hun ikke ønsker å favorisere spareformer skattemessig.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Når det gjelder privatpersoners sparebeslutninger er det ikke en fordel at sparebeslutningene påvirkes på en bestemt måte, for eksempel ved at aksjer gjøres til en gunstigere spareform enn andre spareformer. Det er derimot en fordel at den enkelte sparers rangering av ulike spareprodukter er den samme før og etter skatt. Privatpersoners sparing handler om å fordele konsum over tid, og jeg ser ingen åpenbare grunner til at aksjer er spesielt godt egnet til dette i forhold til et annet spareprodukt med samme forventede avkastning. Jeg viser i den forbindelse til mitt svar på spørsmål 265 av 30.11.2007 hvor jeg påpeker at enkelte spareformer i utgangspunktet ikke bør favoriseres fremfor andre, av hensyn til en best mulig ressursutnyttelse.

Når det gjelder selskapenes tilgang på kapital spiller det i seg selv normalt ingen rolle om det er en privat eller en institusjonell investor i Norge eller i utlandet som bidrar med egenkapital, eller om det benyttes andre finansieringskilder som tilbakeholdt overskudd eller gjeld. Dersom selskapene kan velge finansiering uten restriksjoner vil de velge den finansieringskilden med lavest kostnader. For å få en samfunnsøkonomisk optimal sammensetning av investeringene er det viktig at de finansieringskostnadene selskapene står overfor, gjenspeiler den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å stille denne formen for kapital til rådighet. Det vil ikke være tilfelle dersom ny egenkapital fra private norske investorer har en lavere kostnad som følge av for eksempel skattefavorisering.