Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:425 (2007-2008)
Innlevert: 21.12.2007
Sendt: 03.01.2008
Besvart: 07.01.2008 av justisminister Knut Storberget

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvilket overordnet forvaltningsorgan har ansvaret for koordineringen, samhandlingen og den overordnende kvalitetssikringen mellom offentlige kontorer på et lavere nivå når disse ikke sorterer under samme forvaltningsorganet, og hvordan fungerer forannevnte i praksis?

Begrunnelse

Viser til mitt spørsmål nr 1284, datert 20. juni 2007. Besvart av justisministeren 27. juni 2007.
Etter forvaltningsloven § 17 har offentlige organer en omfattende utredningsplikt før det fattes vedtak. I offentlig sektor må det av hensyn til rasjonell drift være slik at etatene samarbeider om utveksling av opplysninger, beregninger med mer. Et eksempel på dette er at NAV i sine beregninger av trygdeytelser forholder seg til inntektsopplysninger fra Skatteetaten. En forutsetning er at Skatteetaten også kvalitetssikrer opplysningene som oversendes av blant annet arbeidsgivere. Dette innebærer likevel ikke at det forvaltningsorganet som mottar opplysningene, er fritatt fra utredningsplikten etter forvaltningsloven § 17. Utredningsplikten må særlig gjelde i de tilfellene hvor enkeltmennesket påviser feil og mangler ved materialet som vedtaket bygger på.
I en slik sak som jeg viser til i forrige spørsmål, så hadde person X ved en rekke anledninger presentert relevante nye opplysninger. Men det ser ut som at Trygdeetaten og Skatteetaten i liten grad tok hensyn til dette.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har naturlig nok et overordnet politisk ansvar for å sikre at samarbeidet mellom statlige etater fungerer så godt som mulig, også med sikte på koordinering, samhandling og overordnet kvalitetssikring mellom statlige kontorer (forvaltningsorganer). Ut over dette ligger ansvaret på overordnet nivå hos det departementet som det enkelte forvaltningsorganet eller den enkelte etaten sorterer under. Hvis forvaltningsorganer på lavere nivå sorterer under ulike departementer, har det enkelte departementet et overordnet ansvar for å sørge for at samarbeidet mellom de ulike underordnede organene fungerer best mulig. Dette kan for eksempel skje ved å legge til rette for samarbeid gjennom utarbeiding av regelverk, veiledning, etatsstyring mv. Dette betyr også at arbeidet med koordinering, samhandling og overordnet kvalitetssikring mellom offentlige kontorer kan fungere på ulike måter. Hvis samarbeidet er avhengig av et generelt regelverk som gjelder for hele eller store deler av forvaltningen (for eksempel forvaltningsloven), vil det departementet som forvalter det aktuelle regelverket, ha et overordnet ansvar for dette.

Det organet som treffer vedtak, har ansvar for at saken er forsvarlig utredet. Det gjelder også når vedtak treffes på grunnlag av opplysninger som er innhentet fra andre forvaltningsorganer. Hvis en privat part mener det foreligger feil og mangler ved innhentede opplysninger, vil avgjørelsesorganet normalt ha en særlig oppfordring til å sjekke riktigheten av opplysningene, og forsømmelse kan føre til at det foreligger brudd på utredningsplikten etter forvaltningsloven § 17.