Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:427 (2007-2008)
Innlevert: 27.12.2007
Sendt: 03.01.2008
Besvart: 10.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): StatoilHydro har signalisert at de vil selge seg ut av sin satsing på pelletsproduksjon. I Aftenposten 20/12 sier SVs Inga Marte Thorkildsen at Regjeringen bør vurdere å pålegge StatoilHydro å selge pelletsprodukter. Det er ikke første gang en rød-grønn politiker forsøker å overstyre et børsnotert selskap, og slike utspill skaper unødvendig usikkerhet om statens rolle som eier i StatoilHydro.
Kan statsråden avklare om Thorkildsens utspill representerer aktuell politikk for Regjeringen?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg kan bekrefte at staten skal være en god og krevende eier, også i StatoilHydro. Dette betyr blant annet at vi er opptatt av å følge aksjelovens bestemmelser og regjeringens egne hovedprinsipper for godt eierskap. Disse har vi presentert for Stortinget i St. meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. Dette tilsier at staten som en stor eier normalt ikke griper inn i enkeltsaker.

Regjeringens eierskapspolitikk formulerer en rekke tverrgående hensyn som skal tas, hvorav hensynet til miljø er et av de viktigste. Staten som eier forventer at selskapets arbeid med miljøspørsmål må skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten.

Et av StatoilHydros uttalte mål er å utvikle nye energibærere som fører til lavere CO2-utslipp nasjonalt og internasjonalt. Et viktig argument for sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet var å stå sterkere rustet til å utvikle fornybar energi.

I denne konkrete saken sier selskapet i følge Aftenposten at det ønsker å fokusere på biodrivstoff fremfor pellets. Selskapet mener også at det fra et helhetlig miljømessig ståsted er ønskelig at andre aktører videreutvikler selskapets pelletsvirksomhet. Dette tar jeg til etterretning.

Staten er som stor eier i StatoilHydro svært opptatt av at rollefordelingen mellom styre, ledelse og eiere respekteres og gjennomføres i praksis. Styret og andre styrende organer i et selskap skal ha og ta ansvar, og skal i etterhånd vurderes og bedømmes etter hvordan de har skjøttet sine oppgaver.