Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:429 (2007-2008)
Innlevert: 02.01.2008
Sendt: 03.01.2008
Besvart: 11.01.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Under Stortingets debatt 19.12.07 om å innlemme klimakvoteloven i EØS-avtalen uttalte SVs Inga Marte Thorkildsen at "Vi har tatt et viktig skritt forbi EU når vi har bestemt at vi ikke skal ha gratiskvoter etter 2012. Det blir viktig å jobbe opp mot EU-systemet for at det skal bli likedan der, at det ikke skal være gratiskvoter i EU-systemet etter dette tidspunktet."
Medfører det riktighet at det er bestemt at Norge ikke skal tildele gratiskvoter etter 2012 uavhengig av hva EU gjør?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Den reviderte klimakvoteloven gjelder for perioden 2008-2012. I Ot.prp. nr. 66 (2006-2007) "Om lov om endringer i klimakvoteloven m.m." heter det: "Regjeringen vil arbeide for at EUs kvotesystem skal baseres på at det ikke tildeles vederlagsfrie kvoter etter 2012. Norske kvotepliktige bedrifter kan derfor ikke basere seg på tildeling av vederlagsfrie kvoter etter 2012. Dette vil imidlertid måtte vurderes i lys av EUs politikk på området."

I utgangspunktet burde alle kvoter selges. Bare på denne måten kan prinsippet om at forurenser betaler ivaretas fullt ut, og gi de riktige incentivene til utslippsreduksjoner og omstillinger. Norge skal være en pådriver for et mer ambisiøst og effektivt kvotesystem post 2012. Dette innebærer arbeid for at kvotesystemet skal dekke så mange sektorer som mulig, og at hovedregelen for tildeling skal være salg, slik at alle de reelle klimakostnadene bæres av forurenser selv.

Dette er synspunkter Norge har spilt inn i prosessen med å redigere EUs kvotehandelsdirektiv som skal gjelde fra 2013. Det endelige, reviderte direktivet er ennå ikke vedtatt, og regjeringens standpunkt er at tildeling etter Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode 2008-2012 skal vurderes i lys av EUs politikk på området.