Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:431 (2007-2008)
Innlevert: 04.01.2008
Sendt: 07.01.2008
Besvart: 14.01.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hedmarken er et av kjerneområdene for norsk landbruk. Det er viktig å samle kompetanse og skape noen kompetansemiljøer for å utvikle næringsmulighetene i landbruket. På Blæstad som i dag disponeres av Høgskolen i Hedmark, er det derfor planlagt et landbrukets kompetansesenter. Disse planene står nå i stampe grunnet en langvarig uenighet mellom Kunnskapsdepartementet og Hedmark Fylkeskommune.
Vil statsråden vie saken den nødvendige oppmerksomhet og ta initiativ til å finne en løsning raskt?

Begrunnelse

Visjonen for Innlandets kunnskapssenter for landbruk for Blæstad er klar og god. Man ønsker å "løfte Innlandet til å bli best på kompetanse innen de deler av landbruket hvor Innlandet har naturlige forutsetninger og spisskompetanse". Det er en målsetting som Kunnskapsdepartementet burde applaudere og som det er viktig at Innlandet kan få muligheten til å forfølge. Det har vært mye fokus på Innlandet som et av de områder som mangler utvikling. Det er derfor ikke lett å forstå at slike initiativ som dette ikke lar seg realisere pga. uenighet mellom fylkeskommune og departement.
Et kompetansesenter på Blæstad vil være viktig for å opprettholde og tiltrekke seg nødvendig kompetanse for hele landbruksnæringen i Innlandet. Derfor har også mange interessenter sett muligheten og sluttet seg til prosjektet og lagt mye interesse og ressurser inn i utviklingen av senteret. Nå står man i fare for å miste framdriften og disse interessentene, fordi Hedmark Fylkeskommune og Kunnskapsdepartementet ikke kan bli enige. Statsråden må snarest ta tak i dette og finne en løsning på uenigheten.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 431 fra stortingsrepresentanten Gunnar Gundersen - Blæstad gård kompetansesenter for landbruket.

Jeg viser til spørsmål nr. 431 fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen vedrørende utvikling av et kompetansesenter for landbruk på Blæstad. Jeg er positivt innstilt til etablering av et eget kompetansesenter på Blæstad og har i brev til både Hedmark fylkeskommune og Høgskolen i Hedmark understreket at dette er et positivt tiltak.

For å realisere et kompetansesenter har Hedmark fylkeskommune ønsket å avvikle leieavtalen med Høgskolen i Hedmark fra 1969 som gir høyskolen rett til vederlagsfri leie av arealene på Blæstad. I henhold til avtalen fra 1969 betaler høyskolen kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold på eiendommen. Hedmark fylkeskommune har således ingen direkte utgifter knyttet til Blæstad.

Jeg har vært i dialog med Hedmark fylkeskommune med sikte på å finne en løsning på denne saken. På bakgrunn av dette går det i dag ut et brev til Høgskolen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune med et forslag til løsning.