Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:434 (2007-2008)
Innlevert: 07.01.2008
Sendt: 08.01.2008
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 15.01.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Kan statsråden redegjøre for om det er blitt færre rapporteringsoppgaver for næringslivet under den sittende regjeringen, og kan statsråden eventuelt redegjøre for hvilke tidligere rapporteringsoppgaver som ikke lenger er gjeldende?

Begrunnelse

Statsråden har sammen med sine kolleger uttalt at man skal forenkle den administrative byrden selvstendige næringsdrivende er pålagt av det offentlige. Noe av dette arbeidet har jeg forstått skal skje gjennom elektronisk rapportering via Altinn. Men har antall momenter for rapportering blitt færre, eller må man rapportere like mange opplysninger i dag som i 2004/2005?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Oppgaveregisteret i Brønnøysundregistrene har som hovedoppgave å holde løpende oversikt over næringslivets oppgaveplikter til det offentlige, og finne muligheter for samordning og forenkling. Målet er å hindre overflødig innsamling og registrering av opplysninger, særlig av hensyn til små og mellomstore bedrifter. Basert på disse opplysningene fra Oppgaveregisteret utarbeides årlige belastningsstatistikker.

Tabellen nedenfor viser antall nye og opphørte skjemaer i perioden 2004 til og med 2007. I tillegg vises tall for total belastning og totalt antall skjemavarianter.

2004 2005 2006 2007*

NÆRINGSLIVETS BELASTNING (årsverk)

Nye registrerte skjemaer i perioden 30,6 4,1 2,3 30,4

Samordnings- og forenklingstiltak i perioden -78,3 -585,0 -100,6 -167,1

Total belastning for næringslivet pr. 31.12. 6.522 4.934 4.833 4.772ANTALL SKJEMA

Nye registrerte skjemaer i perioden 22 40 27 12

Samordnings- og forenklingstiltak i perioden -33 -15 -6 -11

Totalt antall skjemavarianter pr. 31.12. 674 699 732 730

* foreløpige tall

Som oversikten viser er til sammen 65 skjema opphørt i perioden fra 2004 til 2007. I samme periode har det kommet til 101 nye.

Måling av belastningen kun i antall skjema gir imidlertid ikke et fullstendig bilde. Det er tidsforbruket knyttet til utfylling av skjema som representerer belastningen for næringslivet snarere enn antall skjema. Eksempelvis kan en oppsplitting av et skjema i flere skjema som er tilpasset forholdene i den enkelte bransje, innebære at den enkelte næringsdrivende får et skjema som er bedre tilpasset vedkommendes drift, og som gjør rapporteringen enklere og mer tidsbesparende.

De største besparelsene for de næringsdrivende ligger ofte i andre samordnings- og forenklingstiltak. Nærings- og handelsdepartementet har en løpende dialog med næringsorganisasjonene om hvilke tiltak for å lette næringslivets rapporteringsbyrder som gir best effekt. Eksempler på samordnings- og forenklingstiltak kan være:

- Forenkling av skjemaer som fører til at avgiver bruker mindre tid på forarbeid og/eller utfylling

- Redusert innsamlingshyppighet

- Overgang til elektronisk innrapportering der det tar kortere tid å levere elektronisk enn å sende inn skjemaet manuelt

- Etater har samarbeidet om informasjonsinnhenting slik at avgiver slipper å rapportere til flere steder

- Skjema trenger ikke å sendes inn lenger på grunn av regelverksendringer

- Gjenbruk av opplysninger som allerede er innhentet av andre etater

I perioden fra 2004 til og med 2007 har samordnings- og forenklingstiltak ført til en belastningsreduksjon på til sammen 931 årsverk. Av de totalt 931 årsverkene utgjør hele 683 årsverk overgang til elektronisk innrapportering. 637 av disse årsverkene kan relateres til Altinn. Særlig gjelder dette Skattedirektoratets skjema. Til sammenligning kan det opplyses at av de 931 årsverkene utgjør 88 en reduksjon som følge av at skjema har opphørt på grunn av regelverksendringer. Ca. 70 av disse skyldes opphør av RISK-regelen.