Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:435 (2007-2008)
Innlevert: 07.01.2008
Sendt: 08.01.2008
Besvart: 14.01.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hva har statsråden gjort for å bedre på de forholdene som ble kritisert i Riksrevisjonens Dokument nr.1(2007-2008)?

Begrunnelse

Riksrevisjonen kom i sitt Dokument nr.1(2007-2008) med kritikk til flere departement angående brudd på reglene om offentlige anskaffelser. Et av de departementene som fikk kritikk, var Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg ser svært alvorlig på de svakhetene Riksrevisjonen har avdekket på innkjøpsområdet, både som ansvarlig for regelverket for offentlige anskaffelser, og i forhold til de innkjøpene Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og underliggende etater foretar.

Som regelverksforvalter har jeg gjennomført en rekke tiltak på innkjøpsområdet siden jeg startet som statsråd i 2005. Reglene har av mange blitt oppfattet som komplisert. Regjeringen kom med et nytt og forbedret regelverk i januar 2007, og det er grunn til å tro at de grepene vi tok her, vil gjøre det enklere å følge regelverket. Like før de nye reglene kom, ga FAD ut en omfattende veileder, slik at de riktige løsningene blir lettere tilgjengelig for den enkelte innkjøper. Fra 1. januar 2007 ble også trusselen om gebyr for bevisste ulovlige direkteanskaffelser reell. KOFA har allerede ilagt milliongebyr i en sak der konkurransen ikke var kunngjort slik den skulle. Dette tror jeg vil virke preventivt.

Felles for disse tiltakene er imidlertid at de må tre i kraft før de kan virke. Riksrevisjonens rapport omhandler innkjøp foretatt i 2006. Nytt regelverk, ny veileder og trusselen om gebyr har forhåpentligvis bidratt til bedre og riktigere innkjøp i 2007, og vil gjøre det fremover.

Fra januar 2008 opprettet Regjeringen et nytt direktorat for forvaltning og IKT, der et av satsningsområdene er innkjøp. En av oppgavene er å arbeide for at offentlige innkjøp skjer på en ryddig og samfunnstjenlig måte. Det skal medvirke til bedre, enklere og sikrere offentlige innkjøp. Et annet tiltak for å sikre at regelverket blir fulgt, er innføring av nye rammeavtaler med tilbud til nesten alle offentlige virksomheter om innføring og bruk av elektroniske verktøy til støtte for gjennomføringen av hele innkjøpsprosessen. Jeg tror at bruk av disse elektroniske verktøyene vil gi økt etterlevelse av regelverket.

Som regelverksforvalter har jeg altså iverksatt en rekke tiltak fra sentralt hold. Imidlertid ligger ansvaret for innkjøp hos den enkelte virksomhetsleder. Mange offentlige ledere er for lite opptatt av innkjøp, og det settes generelt av for lite ressurser til innkjøpsvirksomhet. Sommeren 2007 gikk jeg derfor ut og oppfordret alle lederne til å ta dette ansvaret på alvor. Den enkelte leder må sørge for tilstrekkelige ressurser til innkjøp - både i form av mennesker, penger og tid. Uten en slik nødvendig satsning settes ikke den enkelte innkjøper i stand til å tilegne seg tilgjengelig og nødvendig kunnskap som de må ha for å gjøre gode og riktige innkjøp.

FAD har også fått kritikk for sine innkjøp. Både departementet og fylkesmennene som underliggende etat er kritisert. I denne sammenheng har jeg et lederansvar.

FAD iverksatte flere tiltak i løpet av 2007 for å bedre etterlevelsen av innkjøpsregelverket internt i departementet. Blant annet ble kontrollen på området forbedret, vi er i sluttfasen med å utarbeide en hensiktsmessig innkjøpsstrategi som inkluderer bruk av elektroniske arbeidsprosesser og vi har rekruttert en ny medarbeider sentralt for å bistå internt med å implementere og etterleve denne strategien.

Med hensyn til kritikken av fylkesmennenes etterlevelse av innkjøpsregelverket, vil jeg fremheve at departementet tar opp saken både skriftlig og i egnede fora med administrasjonssjefer og andre innkjøpsansvarlige i fylkesmannsembetene. I tildelingsbrevene for 2008 tar vi sikte på å skjerpe kravene til hvordan innkjøpsvirksomheten hos fylkesmennene skal organiseres og gjennomføres, herunder at hvert embete peker ut en egen innkjøpskoordinator.