Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:437 (2007-2008)
Innlevert: 08.01.2008
Sendt: 08.01.2008
Besvart: 15.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede er gjort kjent med at avtalen mellom Helse Sør-Øst og Solbu ettervernshjem er sagt opp med virkning fra 1. juli 2008. Undertegnede stiller seg svært undrende til at dette tilbudet som gis til unge voksne med psykiske lidelser blir lagt ned, særlig med tanke på de målsettinger som ligger i opptrappingsplanen for psykiatri.
Vil statsråden gripe inn, og sørge for at tilbudet ved Solbu ettervernshjem ikke blir lagt ned?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at avtalen mellom Helse Sør-Øst og Solbu ettervernshjem ikke blir videreført etter 1. juli 2008. Det vises videre til brev fra beboerne som er sendt statsråden 17.12.2007, der de beskriver hva Solbu betyr for deres vedkommende. Opptrappingsplanen for psykiatri omtaler viktigheten av nettopp slike tilbud. Det er derfor svært merkelig at man tar til orde for en reell nedleggelse av et tilbud man har hatt tverrpolitisk enighet om viktigheten av. Solbu er slik undertegnede ser det, svært viktig i forhold til samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og at det derfor bør være liten tvil om at institusjonen er et viktig bidrag for å forbedre disse problemstillingene. Undertegnede mener statsråden bør gripe inn for å sørge for at Solbu får forlenget avtalen etter 1. juli 2008, og ber derfor om en tilbakemelding på dette.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene skal sørge for at tilbud ikke bygges ned før nye og bedre tilbud er etablert, enten som en del av spesialisthelsetjenesten eller i regi av kommunene. Jeg forventer at disse føringene følges også i tilknytning til tilbudet ved Solbu.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg at de vil ivareta sitt "sørge for"-ansvar gjennom å følge saken tett videre for å etterse at overordnede føringer fra HOD blir fulgt og at enkeltpasienter ikke blir skadelidende. Helse Sør-Øst RHF informerer videre at de i denne sammenheng vil vurdere om det er behov for å forlenge avtaleforholdet med ytterligere et halvt år, dvs fram til 01.01.09 for å sikre en best mulig prosess - herunder avklare det framtidige tilbudet til den angjeldende pasientgruppen ved Solbu.

Jeg har bedt Helse Sør-Øst RHF om å orientere departementet i saken fortløpende.