Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:438 (2007-2008)
Innlevert: 08.01.2008
Sendt: 10.01.2008
Besvart: 15.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Bergen, Trondheim og Oslo får flere millioner i årlig støtte til psykisk helse, mens Stavanger-studentene selv må finansiere et tilsvarende tilbud.
Når vil statsråden nedsette arbeidsgruppen som skal vurdere det psykiske helsetilbudet til studenter, slik at denne skjevfordelingen kan bli belyst og rettet opp?

Begrunnelse

I motsetning til Bergen, Trondheim og Oslo finansierer Stavangerstudentene samskipnadens psykiske helsetilbud fullt ut over semesteravgiften. I 2007 utgjorde det ca. 24% av den totale semesteravgiften eller ca. kr 165 pr student og vil øke til ca. kr 200 i 2008. Tilsvarende tall for andre universitet er ca. kr 131 i Oslo, ca kr 180 i Trondheim og ca. kr 116 i Bergen før tilskuddsøkningen på 1 mill. At Bergen, Trondheim og Oslo får flere millioner i årlig støtte til psykisk helse mens Stavangerstudentene selv må finansiere et tilsvarende tilbud, innebærer en skjevfordeling.
I statsbudsjettet for 2008 sier departementet at det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere det psykiske helsetilbudet til studenter.
Det haster nå med å få rettet opp skjevfordelingen mellom universitetene. Derfor er det viktig at arbeidsgruppen blir nedsatt så raskt som mulig.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som varslet i St. prp. nr. 1 (2997-2008) skal det etableres en gruppe med representanter fra de regionale helseforetak, studentsamskipnadene, studentorganisasjoner, KS, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere hvordan man kan samarbeide bedre for å gi et godt tilbud til studentene når det gjelder psykisk helsearbeid og psykisk helsevern. Arbeidsgruppen vil starte sitt arbeid i løpet av februar. Stortinget vil bli orientert i statsbudsjettet for 2009.