Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:439 (2007-2008)
Innlevert: 08.01.2008
Sendt: 10.01.2008
Besvart: 17.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden sørge for at saken om ny veiforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær (T-forbindelsen) blir lagt fram for Stortinget til behandling i vårsesjonen 2008, slik at nye utsettelser i oppstart av prosjektet unngås?

Begrunnelse

T-forbindelsen er et prosjekt av stor regional betydning for hele Haugalandet og skal realiseres med statlige midler, bompenger og kommunalt tilskudd. Prosjektet har vært utsatt en rekke ganger. Senest i St.prp. nr. 1 (2007-2008) informeres Stortinget om at det legges opp til anleggsstart i 2008. Det er derfor avgjørende at statsråden sørger for en framdrift i saksbehandlingen som gjør at en proposisjon om utbygging og finansiering av T-forbindelsen kan behandles av Stortinget tidlig i vårsesjonen 2008.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av T-forbindelsen. På bakgrunn av det som er kommet fram under arbeidet er ikke prosjektet fullfinansiert. Samferdselsdepartementet arbeider med å fastlegge forutsetningene for finansieringsplanen med sikte på en snarlig avklaring. Trolig vil det deretter være behov for ny lokalpolitisk behandling. Saken vil bli lagt fram for Stortinget så snart som mulig etter at tilstrekkelige avklaringer foreligger.