Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:442 (2007-2008)
Innlevert: 09.01.2008
Sendt: 10.01.2008
Besvart: 17.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Bruk av traktor er essensielt for norsk landbruk. I landbruksområder må man akseptere en viss bruk av traktor på offentlige veier. Samtidig mener mange at bruk av traktor til å gjøre "ærend i tettstedet" og/eller til vanlige persontransportformål i tettbygde strøk er sjenerende. Det er ikke uvanlig at traktor på riksveier skaper kø, men det møter liten forståelse når traktoren besittes av en eller flere ungdommer en fredags/lørdagskveld.
Er dette problemstillinger som er drøftet i Regjeringen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ulike typer kjøretøy har ulike bruksområder, og kan virke sjenerende på annen trafikk og miljøet rundt når de benyttes utenfor sitt primære bruksområde. Bruk av traktor i tettsteder er et eksempel på dette.

Det er i slike tilfeller spesielt viktig at sjåføren tilpasser seg det trafikkmiljøet vedkommende befinner seg i. Dette vektlegges særlig i opplæringen til førerkort for traktor. Vegtrafikkloven § 3, som pålegger enhver å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, blir grundig belyst i føreropplæringen. Eleven skal gjennom opplevelse, aktivitet og oppsummeringer bli bevisst på hva som ligger i denne bestemmelsen.

Videre er et av læringsmålene i dagens føreropplæring for traktor at eleven skal kunne tilpasse kjøremåten til ulike trafikale forhold som eksempelvis tettsteds- og bymiljø. Dette innebærer blant annet spesielt å ta hensyn til særlige risikoforhold knyttet til boligområder for å ivareta beboernes behov for et trygt bomiljø. Eleven skal også kunne gjøre rede for risiko og adferdskrav ved føring av kjøretøy som beveger seg saktere enn annen trafikk, jf. forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 15-4 og læreplanen for opplæring i klasse T. Jeg nevner også den særlige plikten førere av saktegående kjøretøy har til å vike plass for kjøretøy som vil kjøre forbi, jf. trafikkreglene § 12 nr. 4.

Jeg mener at de særlige forhold som representanten Solvik-Olsen nevner, ivaretas på en hensiktsmessig måte i gjeldende føreropplæring og i gjeldende regelverk. Jeg vil også påpeke at virksomheten i dagens landbruk er svært variert, og at bruk av traktor i tettsted i mange tilfeller vil være både nødvendig og hensiktsmessig. Det er for øvrig ikke registrert ulykker av alvorlig grad knyttet til slik bruk. I tilfeller hvor kjøretøyet ikke brukes i henhold til gjeldende regelverk har politiet kontroll- og sanksjonsmyndighet. Jeg ser derfor ikke grunn til å endre reglene for bruk av traktor på veg.