Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:443 (2007-2008)
Innlevert: 09.01.2008
Sendt: 10.01.2008
Besvart: 18.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Forurensning fra vedfyring kan utgjøre et helse- og miljøproblem i mange norske byer om vinteren. Myndighetene har derfor fokus på å redusere denne forurensningen, blant annet ved strengere krav til vedovner og målsetting om utskiftning av gamle vedovner. Regjeringen har gitt støtte til installasjon av pelletsovner, men ikke noe til rentbrennende vedovner.
Hvilke kost/nytteberegninger legges til grunn når man favoriserer import av pelletsovner fremfor bruk av rentbrennende vedovner, og hva er energiresultatet av dette?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Tilskuddsordningen til elektrisitetssparing i husholdningene ble satt i gang høsten 2006. Gjennom ordningen har det blitt gitt støtte til varmepumper i vannbårne systemer, pelletskaminer, pelletskjeler og sentrale styringssystemer. Formålet med ordningen var å bidra til at modne teknologier med begrenset utbredelse på markedet skulle bli mer tilgjengelige for husholdningene. Dette vil kunne gi viktige bidrag til å begrense bruken av elektrisitet i husholdningene på lang sikt. Bakgrunnen for at vedovner ikke omfattes av ordningen er at det er et velfungerende marked for slike ovner. På grunn av tekniske krav vil alle nye vedovner være rentbrennende.

Problemstillinger knyttet til lokal luftkvalitet er Miljøverndepartementets ansvarsområde. Jeg har derfor forelagt spørsmålet for miljø og utviklingsministeren. Han viser til at den lokale luftkvaliteten generelt er god i Norge. I byer og tettsteder kan imidlertid lokale luftforurensninger i perioder gi helse- og trivselsproblemer. Det er særlig konsentrasjoner av partikler (svevestøv) og NOx som er i fokus, og hovedkildene er utslipp fra veitrafikk og vedfyring. Regjeringen vil redusere utslippene, og vil blant annet utarbeide en egen handlingsplan for lokal luftkvalitet med konkrete forslag til nye tiltak og styrket innsats for å redusere utslippene på kort og lengre sikt. Arbeidet med å lage handlingsplanen ble startet opp før jul i fjor (2007). Tiltak for å redusere utslippene fra vedovner vil være en viktig del av handlingsplanen. Parallelt med dette vurderer Regjeringen å innføre en statlig støtteordning til aktuelle kommuner for å redusere utslippene fra vedfyring. En slik ordning vil blant annet kunne omfatte tilskudd til utskifting av nye rentbrennende ovner, samt til installering av renseteknologi, som pipehatter eller etterbrennerplater.