Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:445 (2007-2008)
Innlevert: 09.01.2008
Sendt: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til Romerikes Blad 8 januar 2008 om den vanskelige økonomiske situasjonen ved Ahus, og de konsekvenser det vil få for behandlingstilbudet til befolkningen.
Vil statsråden sikre at Ahus får tilført ekstra ressurser tilsvarende utgiftene ved flyttingen og økte driftkostnader, til sammen 180 mill, slik at behandlingstilbudet til befolkningen kan opprettholdes?

Begrunnelse

Ahus må kutte 273 mill i budsjettet for 2008. Ca. 90 millioner av innsparingen skyldes en engangskostnad knyttet til at nye Ahus skal tas i bruk, og ca. 90 mill. økte driftskostnader i det nye bygget som nesten er dobbelt så stort som det gamle. Stortinget har vedtatt byggingen av nye Ahus, og det er urimelig at sykehuset skal dekke utgiftene i forbindelse med flyttingen.
Det er, ifølge både ledelsen og de ansatte, ikke mulig å foreta et så stort kutt i budsjettet uten å redusere antall ansatte, som igjen betyr et dårlige behandlingstilbud til befolkningen som sokner til sykehuset. Lønnsbudsjettet utgjør 75 % av budsjettet, og det betyr en betydelig nedbemanning.
Kravet om innsparinger kommer ikke av at sykehuset er dårlig drevet, men fordi overflyttingen til nytt sykehus blir kostbar. Det er urimelig at A-hus skal bære disse kostnadene som utgjør hele 180 mill. Staten må fullt ut kompensere for flyttekostnadene og økte utgifter i nytt bygg. Det er et paradoks at det bygges et nytt sykehus til over 80 mrd kr, og som blir nesten dobbelt så stort som det gamle, at man må starte med å måtte nedbemanne fordi sykehuset må dekke utgifter som helt klart er eiers ansvar, nemlig staten. Det er ikke akseptabelt at A-hus innen sine budsjettrammer for 2008 skal bære disse kostnadene med de store konsekvensene det vil få for ansatte og deretter behandlingstilbudet til befolkningen.
Nedskjæringen vil også få konsekvenser for Stensby sykehus, som er en avdelingen under A-hus, og sykehuset må omstille seg til en annen drift to år før enn beregnet. Det har skapt stor frustrasjon blant de ansatte og stor usikkerhet i befolkningen. For å sikre en god omstillingsprosess må A-hus bli tilført mer ressurser slik at Stensby og kommunene på Øvre Romerike får tid til å omstille seg og sikre et godt samarbeid og en god samhandling med A-hus om pasienttilbudet for befolkningen på Øvre Romerike.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil innledningsvis understreke at budsjettet for 2008 er et historisk godt budsjett for helseforetakene der det for første gang siden 2002 er lagt inn økte rammer for å kunne øke behandlingstilbudet.

2008 blir et spesielt år for Akershus Universitetssykehus HF der de får ta i bruk det nye bygget som skal bidra til at de blir et av Europas mest moderne sykehus. Dette blir helt sikkert en positiv opplevelse for både ansatte og pasienter. Samtidig vil det påløpe en del engangskostnader som følge av flytting av virksomheten og opplæring av de ansatte. Videre vil de årlige driftskostnadene øke med om lag 90 mill. kroner som en direkte følge av at det nye bygget ved Akershus Universitetssykehus HF har en mye større kapasitet enn dagens bygg. Denne kostnadsøkningen var kjent allerede under prosjekteringen av det nye bygget.

Helse Sør-Øst RHF bekreftet i et brev til meg rett før jul at tilbudet til befolkningen i regionen skal bli minst like godt i 2008 som i 2007. Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvaret for fordelingen av de midlene som er stilt til disposisjon mellom de enkelte helseforetakene i regionen. Jeg har full tillit til at ledelsen i Helse Sør-Øst RHF gjør dette på slik at både helseforetakene settes i stand til å fylle regionens "sørge for"-ansvar, samtidig som man får en god utnyttelse av det Nye Ahus når dette tas i bruk.