Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:451 (2007-2008)
Innlevert: 09.01.2008
Sendt: 10.01.2008
Besvart: 18.01.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Viser til opplysninger som kommer frem i Dagbladet 9. januar 2008, knyttet til Arne Olav Brundtlands rehabiliteringsopphold ved Sunnaas sykehus. Artikkelen stiller spørsmålstegn knyttet til hvorvidt NAV har brutt sitt eget regelverk hva gjelder det finansielle knyttet til dette rehabiliteringsoppholdet.
Kan statsråden redegjøre for hvorvidt regelverket til NAV er brutt i denne saken?

Begrunnelse

I Dagbladet 9. januar 2008 kommer det frem opplysninger som kan tyde på at NAV har brutt sitt eget regelverk knyttet til den gjeldende praksis hva gjelder behandling av pasienter fra utlandet i saken som omhandler Arne Olav Brundtland. Dersom dette er tilfellet, betyr dette at det er forekommet en grov forskjellsbehandling i det statlige NAV-systemet.
Undertegnede påpeker at Sunnaas sykehus har lange ventelister, og at en eventuell forskjellsbehandling av enkeltpersoner vil måtte medføre at andre pasienter blir skadelidende.
Det er, slik undertegnede ser det, nødvendig at statsråden gjør rede for hva som har skjedd i denne saken, og om hvorvidt NAV har brutt sitt eget regelverk.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: For at pensjonister skal ha rettigheter som omtalt i spørsmålet må vedkommende enten være omfattet av folketrygdloven kap. 2 som bosatt i Norge eller ha rettigheter etter EØS-regelverket som bosatt i utlandet (EØS-forordning 1408/71 og gjennomføringsforordning 574/72).

Dersom vedkommende ikke er bosatt i Norge har vedkommende likevel rett til nødvendig medisinsk behandling ved midlertidig opphold i Norge ved fremvisning av europeisk helsetrygdkort, utstedt i vedkommendes bostedsland. Dette dekker ikke planlagt behandling.

Ved planlagt behandling må vedkommende søke sitt bostedslands trygdemyndigheter om blankett E112. Blankett E112 dokumenterer at vedkommende har fått tillatelse av sitt bostedslands trygdemyndigheter til å motta planlagt behandling i Norge på vedkommendes bostedslands regning. Blanketten gir rett til behandling med de eventuelle begrensninger som framgår av blanketten. Det kan for eksempel være behandling av en bestemt sykdom på et bestemt sykehus, begrenset til et bestemt beløp eller til et bestemt antall dager.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at Arbeids- og velferdsetaten ikke har vært involvert i denne saken, verken når det gjelder saksbehandling eller utbetaling for oppholdet ved Sunnaas sykehus. I den forbindelse blir det videre opplyst at direktoratet var i kontakt med direktøren for Sunnaas sykehus den 14. januar 2008, og at sykehusdirektøren kunne bekrefte at de ikke var i kontakt med Arbeids- og velferdsetaten eller har sendt regning for omtalte opphold på sykehuset til etaten.