Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:452 (2007-2008)
Innlevert: 10.01.2008
Sendt: 11.01.2008
Besvart: 17.01.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Er det tatt initiativ fra Forsvarsdepartementet for å kartlegge hva NATO på den militære siden mener om en nedleggelse av Ørland hovedflystasjon, og i tilfelle, hva har kommet ut av den kartleggingen?

Begrunnelse

Ørland hovedflystasjon er ikke bare en viktig militær flyplass for Norge, men også for hele NATO. NATO har investert i kostbar infrastruktur på Ørland hovedflystasjon som blant annet gjør Norge i stand til å være vertskap for NATOs AWACs-fly. Denne flykapasiteten er viktig for NATOs situasjonsbilde av blant annet nordområdene, og evnen til å ta imot disse flyene er viktig for Norge. Ørland hovedflystasjon er også en viktig vertskapsbase for allierte luftstyrker som ønsker seg gode øvingsmuligheter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som et ledd i arbeidet med å gjennomgå og vurdere de anbefalinger som er fremmet i Forsvarsstudien 07, har Forsvarsdepartementet innledet en dialog mot NATOs militære myndigheter med sikte på å kartlegge konsekvenser av en eventuell fremtidig nedleggelse av Ørland hovedflystasjon i forhold til fremtidige operasjoner med AWACS (NATO Early Warning and Control System) i Norge. Fra NATOs side er en tradisjonelt tilbakeholden med formelt å kommentere den geografiske innretting av basestrukturen i det enkelte medlemsland, som primært anses å være et nasjonalt anliggende.

Foreløpige operative vurderinger er at en eventuell nedleggelse vil ha begrensede konsekvenser for NATOs evne og beredskap til å operere AWACS i Norge og norske nærområder. AWACS vil kunne operere fra andre baser i Norge. En avvikling av den etablerte infrastrukturen på Ørland vil kunne redusere treningsfrekvensen og tilstedeværelsen med AWACS i Norge. AWACS-organisasjonen vil imidlertid fremdeles ha et ansvar for å opprettholde kompetanse for å operere i Norge, og Norges grunnleggende plikter og rettigheter i AWACS-samarbeidet vil ikke endres som følge av eventuelle endringer i basestrukturen.

Uavhengig av eventuelle nasjonale endringer, gjennomgår NATO den fremtidige innrettingen av sin basestruktur for AWACS, noe som vil kunne få konsekvenser for antallet baser som opprettholdes i fremtiden.

Forsvarsdepartementet vil videreføre dialogen mot NATO om disse spørsmål. Forholdet til alliansen vil inngå som en integrert del av de helhetlige vurderinger som gjøres i tilknytning til den fremtidige innrettingen av basestrukturen i arbeidet med langtidsproposisjonen. Her vil både sikkerhets- og forsvarspolitiske, operative, økonomiske og en rekke andre hensyn bli tillagt vekt. Dette arbeidet vil også inkludere en distriktspolitisk konsekvensvurdering.