Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:454 (2007-2008)
Innlevert: 10.01.2008
Sendt: 11.01.2008
Besvart: 17.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil Regjeringen legge vekt på det lokalpolitiske standpunktet til rushtidsavgift når en fordeler belønningsmidlene til kollektivtransport?

Begrunnelse

I Stavanger Aftenblad 10. januar gir stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) uttrykk for at Rogaland vil ha større mulighet for å få mer penger til kollektivtiltak gjennom belønningsordningen hvis fylket gikk inn for å innføre rushtidsavgift. Dette blir avvist av fylkespolitiker Odd Arild Kvaløy (Sp) som viser til at samferdselsministeren tidligere har ment at spørsmål om rushtidsavgift skal være et lokalt spørsmål som ikke skal påtvinges av staten. Når to så sentrale politikere fra regjeringspartiene har så ulike oppfatninger av hva som er regjeringens politikk, er det behov for en avklaring.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I retningslinjene for belønningsordningen som ble sendt ut av regjeringen Bondevik da ordningen kom i gang i 2004, var det et krav for tildeling av midler at det ble satt i verk tiltak for å begrense antallet personbilreiser. I retningslinjene for tildeling av midler i 2008, som er sendt byområdene sammen med invitasjonen til å søke, er dette fjernet som et eksplisitt krav. Det går isteden fram at Samferdselsdepartementet i 2008 vil prioritere de byene som dokumenterer best oppnådde resultater i forhold til formålet med ordningen. Formålet med ordningen er bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, gjennom redusert vekst i transportbehovet og økt antall kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Når det gjelder den videre innretningen av ordningen, vil jeg komme tilbake til dette i Nasjonal transportplan 2010-2019. Jeg ser ingen motsetning mellom å gi høyere prioritering ved tildeling av midler til fylker med bykommuner som innfører eller planlegger å innføre rushtidsavgift og det at innføring av rushtidsavgift skal være lokalpolitisk forankret. Belønningsordningen skal jo nettopp belønne gjennomføringen av fornuftige transportpolitiske tiltak basert på søknader fra de aktuelle byområdene og fylkeskommunene.

Som regjeringen tidligere har informert Stortinget om i St. meld. nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk, vil regjeringen styrke belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk eller tilsvarende ordninger, og prioritere byområder som ønsker å utprøve vegprising, differensierte bompengesatser eller andre trafikkbegrensende tiltak. Jeg er opptatt av at det utvikles virkemidler som faktisk bidrar til å redusere veksten i biltrafikken i de største byområdene. Dette er nødvendig for å bedre framkommeligheten, redusere lokale miljøproblemer og redusere utslippene av klimagasser.

Alle de faglige råd jeg mottar underbygger at restriktive tiltak er nødvendig for å redusere veksten i biltrafikken vesentlig. Den kontakten jeg har med lokale politikere i de største byområdene tyder på at man deler denne oppfatningen. De ulike byområdene diskuterer imidlertid ulike typer av restriktive tiltak. Det ser jeg positivt på. Jeg synes det ville være svært underlig om staten ikke skulle belønne og støtte spesielt opp under de byområdene som ønsker å gjennomføre en pakke av tiltak som på en effektiv måte bidrar til å øke kollektivandelen og redusere bilbruken. Jeg vil imidlertid understreke at før det kan være aktuelt med køprising må gode alternative tilbud være utformet.