Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:455 (2007-2008)
Innlevert: 10.01.2008
Sendt: 11.01.2008
Besvart: 18.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Vil olje- og energiministeren sørge for at Norsk kraftforedlende industri får en snarlig avklaring ang. hjemfallsordningen, slik at norsk industri, som f.eks. Hydro på Karmøy får den forutsigbarheten de trenger for videre drift og investering?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere spørsmål, bl.a. nr. 39 (2007) og artikkel i Haugesunds Avis den 09.01.08
Det kan synes som den rød-grønne regjeringen tok munnen for full da den lovte en snarlig løsning på industrikraftregimet overfor kraftforedlende industri.
I tidligere avgitte svar på spørsmål som gikk på samme problem innrømmer ministeren at det er et mye større problem å komme frem til en løsning innenfor EØS-avtalen enn det en så for seg. Det er heller ikke i senere tid kommet frem offisielle opplysninger som tyder på en løsning.
Konsekvensen av den uavklarte saken medfører også, ifølge Tore Nordtun, (AP), i samme artikkel, at saken berører rammebetingelser for hele norsk industri. Dette slutter undertegnede seg til og vil i tillegg presisere at det også er en stor belastning for flere hundre ansatte med familier som lever i uvisse om en investering i nye arbeidsplasser ved Hydro Aluminium Karmøy.
Med bakgrunn i dette ber jeg statsråden snarlig komme med en avklaring i hjemfallspørsmålet overfor norsk industri.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er opptatt av å sikre stabile og forutsigbare rammevilkår for kraftproduksjon til beste for industrien. Hydro og Elkem har betydelige eierandeler i vannkraftproduksjonen. Elkems og deler av Hydros eierandeler er underlagt vilkår om hjemfall til staten.

Regjeringen vedtok 10. august 2007 en provisorisk anordning om offentlig eierskap for å komme ut av den traktatbruddssituasjonen som oppstod ved EFTA-domstolens avgjørelse i hjemfallssaken.

Departementet arbeider i dag intensivt med innholdet i et dokument med forslag til varige ordninger som må avløse den provisoriske anordningen. Forslaget skal sendes ut på høring denne vinteren. Virkninger av offentlig eierskap for Hydros og Elkems eierandeler i kraftproduksjon inngår i dette arbeidet. Departementet tar sikte på å oversende lovforslag til Stortinget i løpet av våren.