Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:456 (2007-2008)
Innlevert: 10.01.2008
Sendt: 11.01.2008
Besvart: 18.01.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Fylkesmannen i Hedmark og dermed staten vil ikke utbetale erstatning for rovdyrtap i sommer til en bonde i Elverum. Ifølge oppslag i Østlendingen 8.1. legger Fylkesmannen avgjørende vekt på at risikoen for tap var stor i området pga. ulverevir, og ansvaret for tapene er dermed pålagt bonden.
Er miljøvernministeren enig med sin utsending i Hedmark - Fylkesmannen - i at sonepolitikken har som konsekvens at private rettigheter må vike, og mener statsråden at dette skal skje uten erstatning?

Begrunnelse

Konsekvensene av rovviltpolitikken er åpenbar. Konfliktnivået er svært høyt der man berøres sterkt, og i de områdene som over tid har hatt etablerte ulverevir, fortrenges de tradisjonelle næringsmulighetene og beiteretten. Når belastningen blir så ensidig og konsentrert på et lite område innenfor det som skal være sona, som den nå er i området øst for Glomma og nord for Kongsvinger, så er resultatet at rettigheter går tapt.
Så langt tyder mye på at staten følger en strategi der konsentrasjonen snarere skal fortsette å være høy i dette området slik at man kan holde konfliktene og ødeleggelsene innenfor små områder. Dette er i strid med de forutsetningene som Stortinget satte da man behandlet rovviltpolitikken i Innst. S .nr.174(2003-2004). Der ble det forutsatt at belastningen i de områdene som allerede hadde tatt en stor del av belastningen snarere skulle reduseres enn økes.
Fylkesmannens vedtak kan sammenlignes med situasjonen som ville oppstå om Norge skulle bygge veg ved å fortelle de som berøres av utbyggingen og som får ulemper og må avstå rettigheter for at vegen skal kunne bygges, får en ulempeserstatning for årets ulemper, men for senere år må man tilpasse seg.
Det hadde ikke blitt akseptert, og selv om veger og samferdsel også skaper konflikter, ville konfliktnivået eksplodere. Det er dette vi ser innen rovviltforvaltningen.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Alle søknader om erstatning for husdyr som er drept eller skadet av rovvilt behandles av Fylkesmannen. Den aktuelle søknaden har vært til vurdering hos Fylkesmannen i Hedmark som har tatt en avgjørelse i saken ut i fra gjeldende forskrift. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning i henhold til forvaltningslovens regler. Klagefristen har ennå ikke gått ut, og jeg finner det ikke riktig å kommentere denne saken nærmere.

For øvrig vil jeg vise til tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøys svar av 29. juni 2007 på spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1292, der det blant annet redegjøres for prinsippet om geografisk differensiert forvaltning.