Skriftlig spørsmål fra Akhtar Chaudhry (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:457 (2007-2008)
Innlevert: 10.01.2008
Sendt: 11.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Hvor mange personer fra Pakistan fikk innvilget familieinnvandring eller oppholds/arbeidstillatelse under andre kategorier i løpet av 2004, 2005, 2006 og 2007, og hvor mange personer fra Pakistan søkte besøkvisum og fikk innvilget det, søkte asyl i Norge i løpet av 2004, 2005, 2006 og 2007?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Antall innvilgede tillatelser til pakistanere de aktuelle årene er i følge UDIs årsrapporter "Tall og fakta" (http://www.udi.no/templates/OversiktssideType1.aspx?id=2600), som følger, fordelt på fire hovedtyper innvilgete førstegangstillatelser:

År Arbeid Familie Opphold etter asylsøknad Utdanning

2004 9 496 15 22

2005 30 461 4 48

2006 19 392 3 53

2007* 63 437 6 54

* Foreløpige tall fra UDI

En vel så god innfallsvinkel til å få oversikt over faktisk innvandring fra Pakistan, er å bruke SSBs statistikk for innvandringsgrunn de aktuelle årene, jf. http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvgrunn/. Denne statistikken er basert på en kombinasjon av folkeregistertall og tall fra UDI for innvilgete tillatelser. Alle som skal være (lovlig) i Norge i minst 6 mnd. skal registreres i Folkeregistret som innflyttet i Norge. Disse er med i tallene, men ikke personer på kortere opphold/besøk, for eksempel på ferie, familiebesøk eller forretningsreise. De viser hvor mange som faktisk ble registrert som innflyttet de aktuelle årene, fordelt på fire hovedgrunner for innvandring. Tallene for 2007 vil ikke foreligge før til høsten.

År Arbeid Familie Flukt mv. Utdanning Totalt

2004 6 446 20 16 488

2005 6 433 17 31 488

2006 9 387 24 42 431

Når det gjelder siste del av spørsmålet, har vi tall for innvilgete besøksvisum og for asylsøknader, men ikke for hvor mange med visum som har søkt asyl.

År Visum innvilget Visum avslått Asylsøknader

2004 1282 2535 48

2005 1075 1321 33

2006 1129 1141 26

2007* 1290 1100 32

* 2007 er eneste år hvor tallene får med alle søknader fra pakistanske borgere og bare dem. De foregående årene er det med enkelte ikke-pakistanere som har søkt i Islamabad. Noen pakistanere, som har søkt fra norsk utenriksstasjon i andre land, er ikke med.

Hvis pakistanske asylsøkere har søkt asyl under samme identitet som de søkte visum, vil norske myndigheter vite det. Det føres imidlertid ingen løpende statistikk over dette. En viktig grunn er at det har liten mening å lage slik statistikk om asylsøkere som har fått visum til Norge, så lenge de kan ha reist til Norge på visum utstedt av et av de andre Schengen- landene. I tillegg vet vi av erfaring at noen som har kommet på besøksvisum, søker asyl under en annen identitet, noen ganger også annen nasjonalitet. Noen ganger søker de asyl i et annet land enn det landet de fikk visum til (visum til Danmark, asylsøknad i Norge). Derfor er det ikke mulig å svare på siste del av spørsmålet.

Jeg kan imidlertid opplyse om at ambassaden i Islamabad praktiserer en viss returkontroll ved at søkere som innvilges visum under tvil, bes møte på ambassaden etter retur til Pakistan. Ambassaden har ikke ført noe statistikk over hvor mange som faktisk møter opp etter retur. Departementet har i forbindelse med justering av visumpraksis i desember 2007 gitt instruks til UDI om at ordningen skal utvides. Alle som etter nevnte praksisjustering innvilges visum i motsetning til tidligere praksis, bes i forbindelse med visumutstedelsen om personlig å melde seg for ambassaden etter retur til Pakistan.

Samtidig skal det føres statistikk og rapporteres til departementet om følgende:

- Antall visumsøknader etter praksisendringen sammenlignet med tall fra perioden før praksisendringen, og en vurdering av hvilken utstrekning en endring skyldes praksisomleggingen eller eventuelt andre forhold

- Avslags- og innvilgelsesprosent for visumsaker etter praksisendringen sammenlignet med tall fra perioden før praksisendringen, og en vurdering av hvilken utstrekning en endring skyldes praksisomleggingen eller eventuelt andre forhold

- Hvor mange pakistanske asylsøkere som har reist inn i landet på visum utstedt av ambassaden i Islamabad. Tilsvarende tall fra foregående år bes oppgitt. Vi ber om en vurdering av om en eventuell endring skyldes praksisomleggingen eller andre forhold.

- I hvilken grad visumforutsetningene etterleves, herunder hvor mange av dem som er pålagt å melde seg for ambassaden etter retur til Pakistan, som faktisk melder seg.

- Hvor mange som etter praksisendringen har hatt visumopphold i Norge, og som eventuelt søker om nytt visum uten tidligere å ha meldt seg for ambassaden etter retur til Pakistan.Dette betyr at vi i framtida vil ha bedre forutsetninger for i alle fall delvis å kunne besvare siste del av spørsmålet fra stortingsrepresentanten.